Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

 

Działania dla tworzenia w Polsce sieci Szkół Promujących Zdrowie rozpoczęto w 1991r. Upowszechnienie tej koncepcji sprawiło, że w 1992r. powstała pierwsza wojewódzka sieć szkół promujących zdrowie w woj. ciechanowskim. Od 2006r. sieci SzPZ istnieją we wszystkich województwach i należy do nich ok.3300 szkół i przedszkoli.

Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

 • zdrowie jest tworzone przez ludzi w życiu codziennym, we wszystkich siedliskach; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność szkolna,
 • niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań: indywidualne działania ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny oraz działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne,
 • warunkiem uczestnictwa społeczności jest zaangażowanie jak największej liczby jej członków; w szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników, uczniów oraz współpraca z ich rodzicami.

Definicja SzPZ brzmi następująco:

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

 • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Standardy SzPZ:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Etapy tworzenia SzPZ:

 1. Etap pierwszy – diagnoza:
  • ustalenie rzeczywistych problemów (potrzeb) społeczności szkolnej lub różnych jej grup,
  • uzyskanie konkretnych, obiektywnych danych, które będzie można wykorzystać w ewaluacji wyników po zakończeniu działań lub ich etapu, aby sprawdzić, co i w jakim stopniu się zmieniło.
 2. Etap drugi – planowanie działań i ich ewaluacji:
  • wybór problemu priorytetowego,
  • ustalenie przyczyn istnienia wybranego problemu priorytetowego,
  • poszukiwanie rozwiązań dla usunięcia przyczyn/y problemu priorytetowego,
  • budowanie planu działań i ich ewaluacji.
 3. Etap trzeci – działania – realizacja planu i jego monitorowanie.
 4. Etap czwarty – ewaluacja wyników działań:
  • ewaluacja celu i zadań,
  • wnioski (podsumowanie i interpretacja wyników ewaluacji).

 

 I Założenia ogólne

            Specjalny Ośrodek Szkolny-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego znajduje się w spokojnej wiosce Konarzew, w powiecie krotoszyńskim, gmina Zduny. W Ośrodku przebywają i uczą się dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i terapeutycznymi. Aktualnie do naszej placówki uczęszczają osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z różnego rodzaju sprzężeniami oraz cechami autyzmu. Zaletą Ośrodka jest to, że uczy się tu niespełna 90 dzieci, zatem nikt nie jest anonimowy. Pozwala to na indywidualną pracę z każdym dzieckiem. W budynku mieści się sala gimnastyczna, sala doświadczania świata, pracownia komputerowa, pracownie gospodarstwa domowego, sala do terapii metodą integracji sensorycznej, gabinet terapii logopedycznej i pedagogiczno-psychologiczny, gabinet 1. pomocy przedmedycznej, internat oraz wokół ośrodka boisko, plac zabaw i dużo zieleni. Ze względu na fakt, że do naszej placówki uczęszczają dzieci z niepełnosprawnościami w różnym stopniu i sprzężeniami, ważne jest, aby szczególną uwagę zwrócić na zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów. Kształtowanie w uczniach postaw prozdrowotnych powinno być celem priorytetowym każdego nauczyciela, pracownika szkoły czy rodzica.           Nasza placówka podejmuje działania promujące zdrowie. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Realizujemy program profilaktyczny, który zawiera treści ścieżki prozdrowotnej. Uczestniczymy w wielu akcjach promujących zdrowy styl życia. Działania te mają ścisły związek z siecią szkół promujących zdrowie, dlatego pragniemy włączyć się w ten program. Program Promocji Zdrowia :„Jem zdrowo” realizowany będzie na wszystkich poziomach edukacyjnych, w całym procesie dydaktyczno – wychowawczym przez całą społeczność szkolną. Udział w projekcie będzie także okazją do zdobycia nowych doświadczeń i kompetencji, a także rozwinięcia współpracy pomiędzy członkami Rady Pedagogicznej i pozostałymi pracownikami  ośrodka.                                    Diagnoza wstępna przeprowadzona wśród uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców wykazała, że zdecydowanie należy skupić się na diecie uczniów w zakresie ich odżywiania.  Pragniemy wyrobić w naszych podopiecznych przekonanie, że zdrowe odżywianie  jest ważna nie tylko na terenie szkoły, ale również w domu.

            Duża grupa dzieci dokonuje niewłaściwych wyborów produktów spożywczych niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania. Wpływa to niekorzystnie na samopoczucie, powoduje  powstawanie wad postawy, otyłość. To obniża jakość życia, pewność siebie, a brak profilaktyki nie wpływa na wyeliminowanie negatywnych skutków.

            Realizując ten program, pragniemy uświadomić uczestnikom, że dobrze zbilansowana dieta jest jednym ze sposobów dbania o własne zdrowie.

Szkolny koordynator::

 • Magda Mogiłka

Szkolny zespół ds. promocji zdrowia:                                                                                                                              

 • Monika Mazur,
 • Małgorzata Obal,
 • Kinga Pietrzak,
 • Martyna Zawieja

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

w roku szkolnym 2020/2021

WSTĘP

 1. Diagnoza potrzeb:

            Na podstawie przeprowadzonych obserwacji, wywiadów, a także dotychczasowej sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem COVID – 19 zdiagnozowano, że główną potrzebą społeczności szkolnej jest dążenie do przestrzegania zasad higieny, której zachowanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w zdrowiu. Kolejną, jakże ważną potrzebą, która wymaga poświęcenia uwagi, jest potrzeba funkcjonowania w zdrowiu psychicznym. Wskutek zaistniałej sytuacji więzi międzyludzkie uległy osłabieniu, rozmowę „twarzą w twarz” zastąpiły media społecznościowe i środki masowego przekazu, co niekorzystnie wpłynęło na uczniów, wywołało wśród nich stres i zachowania niepożądane.

  2.Wybór problemu priorytetowego:   

Po przeprowadzeniu diagnozy wyłoniono następujące problemy: niezadowalający stan nawyków higienicznych wśród uczniów oraz nieumiejętność radzenia sobie w trudnych, stresujących i nowych sytuacjach.

 1. Uzasadnienie wyboru problemu priorytetowego:

Na podstawie wyników badań zespół dokonujący diagnozy wyłonił wyżej wymienione problemy. Istotne dla prawidłowego rozwoju oraz zdrowia jest przestrzeganie zasad higieny. Osoby niepełnosprawne z uwagi na stan zdrowia i występujące ograniczenia intelektualno-ruchowe, są w szczególności narażone na zaniedbania w tej sferze. Istotne jest wyrabianie w nich podstawowych umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych, higieny osobistej. Kolejny z problemów odnosi się do zdrowia psychicznego. Zaobserwowano, że dotychczasowa sytuacja wywołała u wielu uczniów stres oraz zachowania niepożądane, dlatego tak istotne powinno być kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 1. Przyczyny istnienia problemu priorytetowego:

            Problemy higieniczne wynikają z faktu niedostatecznej dbałości o czystość i higienę, niepełnosprawności intelektualnej, sprzężeń, chorób oraz niskiej świadomości w domach rodzinnych. Problemy o podłożu psychicznym w dużym stopniu wynikają z niepełnosprawności intelektualnej, sprzężeń, odbieraniu rzeczywistości w swój indywidualny sposób. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym bardzo często mają problem z okazywaniem uczuć, mówieniem otwarcie o swoich lękach. Negatywne emocje kumulują w sobie lub wyładowują w nieodpowiedni sposób.

 1. Rozwiązania dla usunięcia problemu priorytetowego:

            W rozwiązaniu problemów pomóc nam mają pogadanki, konkursy o tematyce higieny osobistej, rozładowywaniu negatywnych emocji, sposobach radzenia sobie ze stresem. Pragniemy stworzyć warunki i możliwości do samodzielnego rozwoju podopiecznych.

 

PLAN DZIAŁAŃ

 1. Podanie celu działań:

Wzbogacanie wiedzy uczniów na temat nawyków higienicznych oraz wzrost poziomu świadomości uczniów na temat radzenia sobie w trudnych, stresujących sytuacjach.

 1. Określenie kryterium sukcesu:

 50% uczniów wzbogaci swoją wiedzę na temat higieny życia codziennego oraz sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 1. Działania i ewaluacja:
L.p. Zadanie Kryterium sukcesu  

Metody realizacji, terminy

Wykonawcy Środki Monitorowanie, termin, osoba  

Sposób sprawdzenia wykonania zadania

              Co wskaże? Jak sprawdzimy? Kto i kiedy sprawdzi?
I. Przeprowadzenie rozmów, obserwacji. Określenie problemu priorytetowego. Przeprowadzenie rozmów, wywiadów,

obserwacji.

wrzesień 2020

 

Szkolny koordynator  i zespół ds. promocji zdrowia.

 

 Wywiady, obserwacja. Szkolny koordynator. wrzesień 2020 Problem priorytetowy. Przeanalizowanie  wywiadów i obserwacji. Szkolny koordynator.

wrzesień 2020

II. Opracowanie planu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Plan Pracy „Szkoły Promującej Zdrowie”. Działanie wg planu przez cały rok.

wrzesień 2020

 

Szkolny koordynator       i zespół ds. promocji zdrowia. Wyniki przeprowadzonej obserwacji oraz wywiadów. Dyrektor placówki. wrzesień 2020 Działanie według założonych punktów. Sprawozdania cząstkowe, opracowanie raportu z rocznej działalności placówki. Dyrektor placówki,

koordynator rejonowy.

czerwiec 2021

III. Zapoznanie społeczności szkolnej                       z problemem priorytetowym. Znajomość problemu priorytetowego przez społeczność szkolną.

 

Opublikowanie planu działań na szkolnej stronie internetowej oraz

gazetce informacyjnej w szkole.

wrzesień 2020

Szkolny koordynator, zespół ds. promocji zdrowia. Publikacja na szkolnej stronie internetowe, gazetka szkolna.

 

Dyrektor placówki, szkolny koordynator.

wrzesień 2020

Znajomość problemu priorytetowego oraz planu działań przez społeczność szkolną.

 

Pytania sprawdzające podczas jednej z akcji zespołu, obserwacja strony internetowej. Dyrektor placówki, szkolny koordynator.

wrzesień 2020

IV Rozmieszczenie w toaletach haseł/etykiet zachęcających do mycia rąk i propagujących higienę osobistą. Znajomość podstawowych zasad mycia rąk.

Sugerowanie się zasadami                  i przestrzeganie ich.

Umieszczenie w toaletach etykiet informacyjnych, haseł.

wrzesień/ październik 2020

Szkolny koordynator, zespół ds. promocji zdrowia. Etykiety informacyjne, hasła zachęcające do mycia rąk. Dyrektor placówki, szkolny koordynator. październik 2020 Przestrzeganie zasad higieny podczas korzystania z toalety. Dokumentacja fotograficzna, publikacja wpisu na szkolnej stronie internetowej. Dyrektor placówki, szkolny koordynator.  październik 2020
V. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

„Konkurs plastyczny: Jestem szczęśliwy, gdy…”.

Kształtowanie umiejętność obrazowania doświadczeń, którym towarzyszą pozytywne emocje i uczucia. Konkurs plastyczny.

październik 2020

Szkolny koordynator, zespół ds. promocji zdrowia. Plakat informujący o organizacji konkursu,

nagrody rzeczowe.

Szkolny koordynator.

październik

2020

Rozwijanie umiejętności obrazowania pozytywnych emocji i uczuć.

 

Prace uczniów,

dokumentacja fotograficzna, publikacja wpisu na szkolnej stronie internetowej.

Dyrektor placówki,

szkolny koordynator.

październik 2020

VI. „Higiena osobista, a zdrowie człowieka” – (pogadanka). Wyrabianie postawy odpowiedzialności za przestrzeganie zasad higieny osobistej.

 

Pogadanka.

listopad 2020

Szkolny koordynator, zespół ds. promocji zdrowia. Prezentacja  multimedialna, zadania przy wykorzystaniu komputera. Szkolny koordynator.

listopad 2020

Przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Dokumentacja fotograficzna, publikacja wpisu na szkolnej stronie internetowej. Dyrektor placówki, szkolny koordynator.

listopad 2020

VII. Dzień Życzliwości – drzewko życzliwości. Rozwijanie empatii, postaw prospołecznych, życzliwości, koleżeństwa oraz kulturalnego odnoszenia się do siebie. Burza mózgów – dwa hasła związane z życzliwością.

listopad 2020

Szkolny koordynator, zespół ds. promocji zdrowia. Arkusz papieru,

gazetka szkolna.

Dyrektor placówki.

listopad 2020

Rozwój empatii życzliwości wśród uczniów. Dokumentacja fotograficzna,

drzewko życzliwości, publikacja wpisu na szkolnej stronie internetowej.

Dyrektor placówki.

listopad 2020

VIII Przygotowanie plakatów przez poszczególne klasy dotyczących dbałości o higienę osobistą. Uczniowie dostrzegają jak ważna dla zdrowia jest dbałość o higienę osobistą.

 

 

Praca w zespole. grudzień 2020/ styczeń 2021 Wychowawcy  klas,

szkolny koordynator, zespół ds. promocji zdrowia.

Materiały do przygotowania plakatów. Szkolny koordynator.

styczeń 2021

Postrzeganie i interpretowanie higieny osobistej przez uczniów. Dokumentacja fotograficzna, prezentacja plakatów i ich omówienie, publikacja wpisu na szkolnej stronie internetowej.

 

Dyrektor placówki, szkolny koordynator.

styczeń 2021

IX. Konkurs plastyczny: „Higiena i czysta woda zdrowia nam doda!”. Pogłębianie i utrwalanie wiedzy na temat higieny osobistej. Konkurs plastyczny.

luty 2021

Szkolny koordynator, zespół ds. promocji zdrowia. Plakat informujący o organizacji konkursu,

nagrody rzeczowe.

Szkolny koordynator.

styczeń 2021

Znajomość podstawowych zasad higieny osobistej. Dokumentacja fotograficzna, publikacja wpisu na szkolną stronę internetową. Dyrektor placówki, szkolny koordynator.

luty 2021

XI. Udział uczniów w akcji fluoryzacji zębów. 100%uczniów weźmie udział we fluoryzacji zębów. W ciągu roku szkolnego. Pielęgniarka szkolna,  ciągu roku szkolnego Niezbędne materiały potrzebne do fluoryzacji zębów. Dyrektor placówki,

w ciągu roku szkolnego.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia próchnicy wśród uczniów. Dokumentacja pielęgniarki szkolnej. Dyrektor placówki,

w ciągu roku szkolnego.

XII.  Pogadanki „Sen jako warunek prawidłowego rozwoju organizmu i element higieny psychicznej.

Zajęcia relaksacyjne.

Pogłębianie wiedzy uczniów na temat wpływu snu na organizm człowieka.

Poznanie korzyści snu dla zdrowia.

Pogadanka.

marzec 2021

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

Szkolny koordynator, zespół ds. promocji zdrowia. Plakat informujący o organizacji spotkania.

 

 

Zajęcia relaksacyjne.

Szkolny koordynator.

marzec 2021

Wzrost świadomości uczniów na temat snu i relaksacji. Dokumentacja fotograficzna, publikacja wpisu na szkolnej stronie internetowej. Dyrektor placówki, szkolny koordynator.

marzec 2021

XIII. Jak skutecznie radzić sobie w stresujących sytuacjach – formy rozładowywania negatywnych emocji. Zapoznanie uczniów ze sposobami radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Pogadanka.

kwiecień 2021

Szkolny koordynator, zespół ds. promocji zdrowia.

 

Etykiety, broszurki. Szkolny koordynator.

kwiecień 2021

 

Znajomość sposobów rozładowywania negatywnych emocji. Dokumentacja fotograficzna, publikacja wpisu na szkolnej stronie internetowej,

pytania podczas spotkania.

Dyrektor placówki, szkolny koordynator.

kwiecień 2021

XIV. Zagadki, kalambury związane z higieną osobistą, rozładowywaniem negatywnych emocji, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Utrwalanie wiedzy uczniów na temat higieny osobistej i radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Pogadanka, gry i zabawy na świeżym powietrzu.

maj 2021

Szkolny koordynator, zespół ds. promocji zdrowia.

 

 

Rekwizyty. Szkolny koordynator.

maj 2021

Opanowanie podstawowych zasad higieny i sposobów rozładowywania emocji wśród uczniów. Dokumentacja fotograficzna, publikacja wpisu na szkolnej stronie internetowej, zagadki sprawdzające wiedzę. Dyrektor placówki, szkolny koordynator.

maj 2021

XV. Opracowanie raportu z rocznej działalności placówki. Zrealizowanie planu pracy. Opracowanie sprawozdania.

czerwiec 2020

Szkolny koordynator i zespół ds. promocji zdrowia. Roczne sprawozdanie. Szkolny koordynator. czerwiec 2021 Zrealizowanie planu pracy SzPZ. Roczne sprawozdanie. Dyrektor placówki, koordynator rejonowy. czerwiec 2020

 

Działania szkoły niezależne od zespołu promocji zdrowia:

 1. Owoce i warzywa w szkole”.
 2. „Trzymaj formę”

 

 1. Ewaluacja
 • Opracowanie i analiza wywiadów, obserwacji.
 • Analiza, sprawozdania po przeprowadzonych działaniach, gromadzenie dokumentacji, zdjęć, wytworów uczniów, wyników konkursów i zawodów.
 • Analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli.
 • Obserwacja uczniów w różnych sytuacjach.
 • Sprawozdania z realizacji zadań wynikających z realizacji Programu Szkoły Promującej Zdrowie.
 • Wymiana uwag, spostrzeżeń i doświadczeń podczas spotkań szkolnego zespołu wychowawczego, zespołu do spraw promocji zdrowia.
 • Wzrost świadomości potrzeby dbania o higienę osobistą.
 • Poszerzanie wiedzy uczniów na temat sposobów rozładowywania negatywnych emocji, sposobów radzenia sobie w trudnych stresujących sytuacjach.

 

15 października obchodziliśmy Światowy Dzień Mycia Rąk. Z tego powodu w każdej z toalet zawisły hasła i wierszyki zachęcające do tej czynności. Nasi uczniowie wiedzą, jak ważna dla zdrowia jest higiena i sumiennie jej przestrzegają. Mycie rąk stało się już rutynowym nawykiem całej społeczności szkolnej.

Pamiętaj! Gdy rączki umyjesz, to brud z nich zmyjesz.

 

Konkurs plastyczny – „Jestem szczęśliwy, gdy…”

29 października rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Jestem szczęśliwy, gdy…”, zorganizowany przez odpowiedzialnych nauczycieli za szkolny program Szkoła Promująca Zdrowie. Konkurs miał na celu pobudzenie inwencji twórczej, wyrabianie poczucia estetyki, doskonalenie motoryki małej, ale przede wszystkim zobrazowanie doświadczeń, którym towarzyszą pozytywne emocje i uczucia. Z zebranych prac I miejsce zajął Dawid Szreder, II miejsce Patrycja Krzanowska oraz III miejsce Grzegorz Berlik, na wyróżnienie zasługują jednak wszystkie prace. Autorzy prac są szczęśliwi, gdy przebywają w gronie rodziny, przyjaciół, mogą uprawiać sport oraz rozwijać swoje zainteresowania. Serdecznie gratulujemy laureatom oraz dziękujemy za udział w konkursie.
 

 

Dbamy o higienę i zdrowie 🙂

W obecnych czasach, w dobie pandemii, ogromną uwagę poświęca się higienie. Z mediów docierają do nas hasła: „przestrzegaj zasad higieny, a ustrzeżesz się przed wieloma nieprzyjemnymi chorobami i dolegliwościami”. A co to tak właściwie higiena? Pytanie zadano całej społeczności szkolnej, a udzielone odpowiedzi zaprezentowano do wglądu wszystkim zainteresowanym. Według autorów odpowiedzi higiena to: mycie rąk, mycie zębów, ciała, zmiana bielizny i ubrania, ale także odpowiednia ilość snu czy aktywność fizyczna. Cieszymy się, że nasi podopieczni są świadomi, co to jest higiena i przestrzegają jej zasad, aby żyć w zdrowiu.

Higiena to ważna sprawa. Dobrego zdrowia podstawa!

 

Drzewko życzliwości

W listopadzie szkolny zespół włączył się w przygotowanie Dnia Życzliwości. W ramach tak ważnego dnia przygotowano drzewko życzliwości. Każdy uczeń na odrysowanej dłoni napisał coś miłego, życzliwego i poprawiającego humor. Przedsięwzięcie miało na celu rozwijanie empatii, postaw prospołecznych, życzliwości, koleżeństwa oraz kulturalnego odnoszenia się do siebie. Efekt końcowy był zachwycający!

 

luty 2021 rok

Po feriach uczniowie przypomnieli sobie kilka zasad związanych z higieną. Znajomość zasad higieny, a szczególnie higieny osobistej jest niezbędna do funkcjonowania w zdrowiu. Owe zasady są bardzo dobrze znane uczniom i przestrzegane przez nich. Bardzo nas to cieszy!

      

 

 

                                         Konkurs plastyczny: „Higiena i czysta woda zdrowia nam doda!”.

W lutym odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.„Higiena i czysta woda zdrowia nam doda!” zorganizowanego przez szkolny zespół: Szkoła Promująca Zdrowie. Celem konkursu było pogłębianie i utrwalanie wiedzy na temat higieny osobistej, a także określenie znajomości podstawowych zasad higieny osobistej, pobudzenie inwencji twórczej, wyrabianie poczucia estetyki oraz doskonalenie motoryki małej. Z zebranych prac wyłoniono I,II,III miejsce. Autorami wygranych prac byli: Aleksandra K., której prace zajęły I i II miejsce oraz Kacper B., którego praca zajęła III miejsce. Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.

 

 

W marcu uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat wpływu snu na organizm człowieka. Uczniowie dowiedzieli się, jaką część czasu powinni poświęcić na sen oraz jak cenny jest on dla zachowania zdrowia ciała i umysłu. Z informacji zawieszonych na szkolnej gazetce każdy z zainteresowanych dowiedział się, jak poprawić jakość snu, a także do jakich negatywnych skutków może doprowadzić niewystarczająca ilość snu.

Pamiętaj! Sen jest bardzo ważny! 🙂

 

Sposoby rozładowywania negatywnych emocji.

Każdy z nas zastanawia się, jak skutecznie radzić sobie w stresujących sytuacjach. Istnieje wiele akceptowanych społecznie sposobów redukcji napięcia wywołanych stresem, o których warto pamiętać! W kwietniu uczniowie utrwalili owe formy rozładowywania negatywnych emocji. Najważniejsze informacje zostały w jasny sposób przekazane wszystkim podopiecznym. Starsi mogli utrwalić swoją umiejętność czytania, natomiast dla młodszych uczniów zostały umieszczone na tablicy kolorowe ilustracje, które w zrozumiały sposób przestawiły poruszony temat.

 

 

Zagadki, kalambury związane z higieną osobistą, rozładowywaniem negatywnych emocji, gry i zabawy na świeżym powietrzu.

W dniu 11 maja w ośrodku odbył się „Dzień sportowca”. Impreza rozpoczęła się pogadanką o higienie i rozładowywaniu negatywnych emocji. Prowadzący przeprowadzili kalambury, których myślą przewodnią była higiena, następnie porozmawialiśmy o sposobach rozładowywania emocji. Podopieczni oraz pracownicy chętnie brali udział w proponowanych zabawach i ćwiczeniach. Po pogadance odbyły się gry i zabawy. Był to najbardziej wyczekiwany moment przez wszystkich uczniów. Impreza miała na celu utrwalanie wiedzy uczniów na temat higieny osobistej i radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Zdjęcia znajdują się w podfolderze: wydarzenia w placówce 2020-21.

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE „JEM ZDROWO” w roku szkolnym 2019/2020

WSTĘP

 1. Diagnoza potrzeb:

            Na podstawie przeprowadzonych ankiet i wywiadów zdiagnozowany został niski poziom aktywności fizycznej oraz wiedzy dużej grupy dzieci i ich rodziców na temat zdrowego odżywiania. Potwierdza to także obserwacja członków zespołu. Sporadycznie pojawiają się wulgaryzmy.

 1. Wybór problemu priorytetowego:

            Po przeprowadzeniu diagnozy i wyłonieniu problemów zespół uznał, że źle zbilansowana dieta zagraża zdrowiu uczniów oraz negatywnie wpływa na ich samopoczucie.  Ponadto dieta bogata w cukry nie zachęca uczniów do aktywności fizycznej, a wręcz przeciwnie prowadzi do nadwagi, otyłości oraz wielu problemów zdrowotnych.

 1. Uzasadnienie wyboru problemu priorytetowego:

Na podstawie wyników badań zespół dokonujący diagnozy wyłonił problem priorytetowy: źle zbilansowana dieta uczniów. Nadmierne spożywanie niezdrowych produktów żywnościowych, np. chipsów, słodyczy, słodkich napojów gazowanych może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. W trakcie spożywania obiadu można dostrzec, że duża liczna podopiecznych oddaje nietknięte zupy warzywne lub kolorowe surówki. Istnieje potrzeba podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie tego zjawiska. Pragniemy propagować zdrowy styl życia powiązany z aktywnością fizyczną, co jest bardzo istotne przy niepełnosprawnościach, sprzężeniach naszych podopiecznych. Mamy nadzieję, że wyrobimy w nich nawyk dbania o własne zdrowie i samopoczucie, a udział w akcjach prozdrowotnych i konkursach nakieruje ich na odpowiednią ścieżkę zdrowia. Realizując ten program, chcemy uświadomić uczestnikom, że odpowiednio zbilansowana dieta jest jednym ze sposobów dbania o własne zdrowie.

 1. Przyczyny istnienia problemu priorytetowego:

            Główną przyczyną powyższego problemu jest spożywanie zbyt dużej ilości żywności przetworzonej. Żywność taka jest uboga w składniki odżywcze, błonnik. Wielu podopiecznych preferuję słodkie przekąski, zaobserwować można spożywanie napojów słodkich typu: coca – cola, fanta czy słodkie wody. Znacznie rzadziej zauważyć można kogoś z butelką wody czy z owocem, warzywem w ręku.

 1. Rozwiązania dla usunięcia problemu priorytetowego:

            W rozwiązaniu problemu pomóc nam mają pogadanki, konkursy o tematyce prozdrowotnej, które pokażą uczniom co można zdziałać dzięki odpowiedniej diecie, a także powiązaniu aktywności fizycznej ze zdrowym stylem życia. Pragniemy stworzyć warunki i możliwości samodzielnego tworzenia zdrowych przekąsek, aby podopieczni samodzielnie w domu potrafili przygotować sobie lekką i zdrową przekąskę np. sałatkę owocową.

PLAN DZIAŁAŃ

 1. Podanie celu działań:

Zwiększenie ilości informacji na temat dobroczynnego wpływu zbilansowanej diety na funkcjonowanie organizmu.

 1. Określenie kryterium sukcesu:

Zwiększenie wiedzy na temat wpływu diety na funkcjonowanie organizmu.

 1. Działania i ewaluacja:
l.p Zadanie Kryterium sukcesu Metody realizacji, terminy Wykonawcy Środki Monitorowanie, termin, osoba Sposób sprawdzenia wykonania zadania
              Co wskaże? Jak sprawdzimy? Kto i kiedy sprawdzi?
I. Deklaracja organów szkoły o chęci przystąpienia do sieci Szkół Promujących Zdrowie Podjęcie uchwały rady pedagogicznej o chęci przystąpienia do sieci Szkół Promujących Zdrowie/

Deklaracje społeczności szkolnej

Posiedzenie rady pedagogicznej

wrzesień 2019

Rada pedagogiczna Karta zgłoszeniowa, uchwala rady pedagogicznej Dyrektor placówki, wrzesień 2019 Gotowość wstąpienia do sieci Szkół Promujących Zdrowie Podjęcie uchwały przez radę pedagogiczną Koordynator rejonowy, wrzesień 2019
II. Szkolenie rady pedagogicznej Znajomość zasad tworzenia Szkół Promujących Zdrowie i edukacji zdrowotnej Pogadanka,

wrzesień 2019

Szkolny koordynator Prelekcja Szkolny koordynator, wrzesień 2019 Znajomość zasad tworzenia SzPZ Pytania sprawdzające wiedzę Szkolny koordynator, wrzesień 2019
III. Opracowanie i przeprowadzenie ankiet diagnozujących/

rozmów, obserwacja

Określenie problemu priorytetowego Opracowanie ankiet, rozmów, wywiadów,

obserwacji
wrzesień 2019

Szkolny koordynator i zespół ds. promocji zdrowia Ankiety, wywiady, obserwacja Szkolny koordynator, zespól ds. promocji zdrowia, wrzesień 2019 Problem priorytetowy Przeanalizowanie ankiet, wywiadów i obserwacji Szkolny koordynator i zespół ds. promocji zdrowia
IV. Opracowanie planu „Szkoła Promująca Zdrowie” Plan Pracy„Szkoły Promującej Zdrowie” Działanie wg planu, cały rok

Wrzesień 2019

Szkolny koordynator i zespół ds. promocji zdrowia Plan Pracy Dyrektor placówki, Wrzesień 2019 Dane działania wg założonych punktów Opracowanie raportu z rocznej działalności placówki Koordynator rejonowy,

czerwiec 2020

V. Opracowanie i przeprowadzenie konkursu na logo Szkoły Promującej Zdrowie Wyłonienie najlepszego logo Organizacja konkursu,

 

Październik 2019

 

Członkowie zespołu, nauczyciele, uczniowie Plakat informujący o organizacji konkursu Dyrektor placówki,

szkolny koordynator

 

Listopad 2019

1. Zapoznanie społeczności szkolnej z ideą Szkoły Promującej Zdrowie,

2. Promowanie wśród społeczności szkolnej postaw prozdrowotnych

Wyłonienie spośród wszystkich prac, jednej zwycięskiej, dokumentacja fotograficzna Rozstrzygnięcie konkursu, dyrektor, szkolny koordynator i  zespół ds. promocji zdrowia
VI. 1. „Jesienne owoce i warzywa” – pogadanki o wartościach zdrowotnych owoców i warzyw

– jemy polskie owoce ( sałatka owocowa)

1. Uczestnictwo uczniów w pogadance na temat wartości odżywczych owoców i warzyw,

2.przeprowadzenie w klasach zajęć kulinarnych – przygotowanie sałatki owocowej

Pogadanka, zajęcia kulinarne, listopad 2019 Członkowie zespołu, nauczyciele, uczniowie Ulotki o wartościach zdrowotnych owoców i warzyw, owoce i warzywa potrzebne do przygotowania sałatki owocowej Szkolny koordynator,
zespół ds. promocji zdrowialistopad 2019
Znajomość uczniów o wartościach zdrowotnych owoców i warzyw,

– umiejętność przygotowania sałatki owocowej

Przygotowane ulotki, dokumentacja fotograficzna Szkolny koordynator, listopad 2019
VII. W zdrowym ciele zdrowy duch – konkurs plastyczny Zdobycie wiedzy na temat zdrowego odżywiania w powiązaniu z aktywnością fizyczną Konkurs plastyczny

grudzień 2019/styczeń 2020

Nauczyciele, uczniowie Plakat informujący o  organizacji konkursu Szkolny koordynator i zespół ds. promocji zdrowia

styczeń 2019

Wiedza na temat powiązania zdrowego odżywiania z aktywnością fizyczną Prace uczniów, dokumentacja fotograficzna Dyrektor placówki, szkolny koordynator, styczeń 2020
VIII. „Pamiętaj o wodzie!” 1. Zwrócenie uwagi na znaczenie wody dla organizmu człowieka

2. Właściwości wody

Wspólna degustacja różnego rodzaju napojów i stworzenie rankingu najzdrowszego z nich

luty 2020

Nauczyciele Woda mineralna, napoje Wychowawcy, szkolny koordynator i zespół ds. promocji zdrowia,

luty 2020

Znajomość zalet picia wody Dokumentacja fotograficzna Szkolny koordynator,

luty 2020

IX. Ogródki ziołowe Znajomość znaczenia ziół dla organizmu człowieka Założenie i prowadzenie uprawy ziół w klasowych kącikach przyrodniczych

Marzec, kwiecień 2020

Nauczyciele Nasiona różnych przypraw Szkolny koordynator, kwiecień 2020 Znajomość znaczenia ziół dla organizmu człowieka Dokumentacja fotograficzna Szkolny koordynator i zespół ds. promocji zdrowia
X. Idę na zakupy :dobre i złe nawyki w naszym jedzeniu. 1. 50% uczniów wie z jakich produktów powinna składać się codzienna dieta człowieka, 2. Rozpoznanie i nazewnictwo zdrowej żywności,

3. Rozpoznanie szkodliwych dla zdrowia środków konserwujących zawartych w produktach żywnościowych

1. Sprawdzanie składu produktów,

2. Tworzenie piramidy zdrowego żywienia

3. Analiza etykiet produktów spożywczych.

Maj 2020

Nauczyciele Produkty spożywcze Szkolny koordynator, maj 2020 Znajomość składu zbilansowanej diety, szkodliwych substancji oraz umiejętność tworzenia piramidy żywienia Dokumentacja fotograficzna Szkolny koordynator i zespół ds. promocji zdrowia, maj 2020
XI. „Bezpieczne wakacje”

a)pogadanka: jak ulec pokusom niezdrowego jedzenia?

b)”Sport to zdrowie” – rozgrywki sportowe

Znajomość skutków niezdrowego odżywiania oraz   aktywnych form spędzania czasu wolnego Pogadanka wychowawców o skutkach niezdrowego odżywiania, rozgrywki sportowe

Czerwiec 2020, cały rok

Nauczyciele w-f,

wychowawcy

Pogadanka, Szkolny koordynator, zespół ds. promocji zdrowia, czerwiec 2020 Znajomość skutków niezdrowego odżywiania oraz   aktywnych form spędzania czasu wolnego Dokumentacja fotograficzna Szkolny koordynator i zespól ds. promocji zdrowia, czerwiec 2020
XII. Opracowanie raportu z rocznej działalności placówki Plan pracy zrealizowany w 100% Opracowanie sprawozdania

Czerwiec 2020

Szkolny koordynator i zespół ds. promocji zdrowia Roczne sprawozdanie Szkolny koordynator i zespół ds. promocji zdrowia, czerwiec 2020 Zrealizowanie planu pracy SzPZ Roczne sprawozdanie Koordynator rejonowy, czerwiec 2020

Działania szkoły niezależne od zespołu promocji zdrowia:

 1. Owoce i warzywa w szkole”.
 2. „Trzymaj formę”
 3. Ewaluacja
 • Opracowanie i analiza ankiet, wywiadów.
 • Analiza przeprowadzonych działań, gromadzenie dokumentacji w postaci scenariuszy, ankiet, testów, zdjęć, wytworów uczniów, wyników konkursów i zawodów.
 • Analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli.
 • Obserwacja uczniów w różnych sytuacjach.
 • Sprawozdania z realizacji zadań wynikających z realizacji Programu Promocji Zdrowia.
 • Wymiana uwag, spostrzeżeń i doświadczeń podczas spotkań szkolnego zespołu wychowawczego, zespołu do spraw promocji zdrowia.
 • Wzrost świadomości potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych.

 

 

 

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w naszej szkole od września 2019r.

Stanowisko szkolnego koordynatora zespołu do spraw promocji zdrowia pełni Magda Mogiłka.

W skład zespołu do spraw promocji zdrowia wchodzą: Monika Mazur, Małgorzata Obal, Kinga Szymanek, Martyna Zawieja.

W roku szkolnym 2019/2020 realizujemy program „Jem zdrowo”, którego nadrzędnym celem jest zwiększenie ilości informacji na temat dobroczynnego wpływu zbilansowanej diety na funkcjonowanie organizmu.

 

 

16 października 2019 roku ogłoszony został konkurs na szkolne logo programu Szkoła Promująca Zdrowie. Do 13 listopada uczniowie mogli składać u szkolnego koordynatora oraz członków zespołu własne propozycje prac. Projekty uczniów zostały zaprezentowane na wystawie szkolnego korytarza do publicznego wglądu społeczności szkolnej. Komisja konkursowa, w skład której wchodził dyrektor, szkolny koordynator oraz członkowie zespołu, 20 listopada wyłoniła zwycięską pracę. Autorem szkolnego logo Szkoły Promującej Zdrowie został Jakub Karbowiak, który został nagrodzony ogromnym koszem wypełnionym po brzegi pysznymi, zdrowymi i soczystymi owocami. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła także praca uczennicy Marty Hoffmann oraz Kamila Gałki.

Dziękujemy bardzo serdecznie uczniom, którzy wzięli udział w konkursie.

 

 

Pogadanka na temat wartości odżywczych owoców i warzyw – sałatka owocowa.

W listopadzie uczniowie klas szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy wzięli udział w pogadance na temat wartości odżywczych owoców i warzyw zorganizowanej przez wychowawców oraz samodzielnie przygotowali sałatkę owocową. Przygotowanie zdrowej przekąski uczniowie rozpoczęli od umycia rąk i owoców, następnie nauczyciele przypomnieli uczniom zasady bezpiecznego przygotowywania posiłku. Po minach naszych podopiecznych widać, że uwielbiają zajęcia kulinarne.

 

W dniu 22 stycznia rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch” zorganizowany przez szkolny zespół: Szkoła Promująca Zdrowie. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia, pobudzenie inwencji twórczej, wyrabianie poczucia estetyki oraz doskonalenie motoryki małej.

Z zebranych prac wyłoniono I,II,III miejsce i 2 wyróżnienia. Autorami wygranych prac byli: Oliwier S., Aleksandra K., Karol J., Dawid Sz. oraz Mateusz K. Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.

 

W lutym szkolny zespół: Szkoła Promująca Zdrowie zajął się wzbogaceniem wiedzy uczniów i nauczycieli o właściwościach i walorach picia wody. Wspólne spotkanie rozpoczęło się od rozwiązania krzyżówki, której hasłem była myśl przewodnia naszego spotkania-woda. Następnie stworzyliśmy ranking napojów, aby zobrazować, ile najczęściej, spożywane przez nas napoje, w swoim składzie zawierają cukru. Najzdrowsza okazała się woda, o jej właściwościach dla naszego organizmu poświęcona była kolejna część spotkania. Uczniowie i nauczyciele dowiedzieli się, ile wody zawiera nasz organizm, dlaczego warto ją pić i w jakich ilościach. Spotkanie zakończyło się podziałem różnego rodzaju produktów na zdrowe i niezdrowe, z czym uczniowie świetnie sobie poradzili. Miło nam także słyszeć, że uczniowie podczas zakupów przypominają sobie nasz ranking i wybierają wodę, zamiast słodkich napojów.

 

27 maja spotkaliśmy się na boisku szkolnym, aby przypomnieć sobie, w jakie produkty należy ubogacić naszą codzienną dietę, a jakich ilość ograniczyć. Uczniowie rozpoznawali i nazywali produkty zamieszczone na ilustracjach. W dalszej części spotkania uczniowie przy wsparciu nauczycieli wykonali Piramidę Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży (4-18 lat). W ten oto ciekawy sposób zaprezentowaliśmy zasady prawidłowego żywienia i elementy aktywnego stylu życia, których realizacja prowadzi do dostarczania naszemu organizmowi najpotrzebniejszych witamin, środków odżywczych oraz zapewnia prawidłowy rozwój i długie życie.

 

Niezmiernie nam miło zakomunikować, że zakończyliśmy konkurs mający na celu wykonanie własnego „Ziołowego ogródka”. Dziękujemy Wam kochani za zaangażowanie oraz nadesłanie nam pięknych zdjęć. Mamy nadzieję, że w tym ciężkim czasie, takie zadanie było dla Was wszystkich ciekawym doświadczeniem. Każdego chcielibyśmy nagrodzić za udział w konkursie w formie dyplomu. Natomiast wygrywa Kacper Bagiński, dla którego mamy małą niespodziankę.

 

9 czerwca w ramach Szkoły Promującej Zdrowie spotkaliśmy się na boisku szkolnym, aby porozmawiać o skutkach niezdrowego odżywiania oraz formach aktywnego spędzania czasu wolnego. Zadaniem uczniów było dopasować zdjęcia mające dobry i zły wpływ na nasz organizm. Miało to na celu uświadomić naszym podopiecznym, jakie mogą być skutki, kiedy prowadzimy zły tryb życia. Następnie w ramach aktywnego spędzania czasu przeprowadziłyśmy rozgrywki sportowe. Chętni uczniowie zostali podzieleni na dwie drużyny, każdy po kolei wykonywał dane ćwiczenie przy czym świetnie się bawili i dopingowali.

 

 

 

 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego
w Konarzewie

RAPORT ROCZNY Z WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY
w roku szkolnym 2019/2020

(sporządzony na podstawie Planu działań SZPZ na dany rok szkolny)

Problem priorytetowy: źle zbilansowana dieta zagraża zdrowiu uczniów oraz negatywnie wpływa na ich samopoczucie. Ponadto dieta bogata w cukry nie zachęca uczniów do aktywności fizycznej, a wręcz przeciwnie- prowadzi do nadwagi, otyłości oraz wielu problemów zdrowotnych.

Wyniki ewaluacji:

Cel zaplanowany: Zwiększenie ilości informacji na temat dobroczynnego wpływu zbilansowanej diety na funkcjonowanie organizmu.

Kryterium sukcesu: Zwiększenie wiedzy na temat wpływu diety na funkcjonowanie organizmu.

Jak sprawdzono, czy osiągnięto kryterium sukcesu?  Kryterium sukcesu podjętych działań sprawdzono na podstawie obserwacji, rozmów, wytworów uczniów, ale także zgromadzonych sprawozdań, fotografii i rozmów z pracownikami szkoły i rodzicami. Odpowiedzialny za przeprowadzenie rocznego sprawozdania z realizacji programu był szkolny zespół: Szkoła Promująca Zdrowia. Z przeprowadzonej ewaluacji wynika, że wzrosła u uczniów świadomość dbania o własne zdrowie.

Jeśli nie udało się osiągnąć kryterium sukcesu to dlaczego………………………………

Realizacja zadań        
Nazwa zadania Kryterium sukcesu W jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu? Czego nie udało się zrobić i dlaczego?  
Deklaracja organów szkoły o chęci przystąpienia do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Podjęcie uchwały rady pedagogicznej
o chęci przystąpienia do sieci Szkół Promujących Zdrowie/Deklaracje społeczności szkolnej.
Społeczność szkolna wyraziła chęć przystąpienia do sieci Szkół Promujących Zdrowie w formie uchwały, podpisu
i deklaracji słownej.
Większość z rodziców zaznaczyła chęć przystąpienia do sieci Szkół Promujących Zdrowie poprzez postawienie krzyżyka w rubryce zgody, jednak nie złożyła podpisu pod ową deklaracją.  
Szkolenie członków rady pedagogicznej. Znajomość zasad tworzenia Szkół Promujących Zdrowie i edukacji zdrowotnej.

 

 

100% rady pedagogicznej zostało zapoznane
z zasadami tworzenia Szkół Promujących Zdrowie oraz jej koncepcjami.
   
Opracowanie
i przeprowadzenie ankiet diagnozujących/rozmów, obserwacja.
Określenie problemu priorytetowego. Na podstawie obserwacji, rozmów, ankiet wyłoniono problem priorytetowy.    
Opracowanie planu „Szkoła Promująca Zdrowie” Plan Pracy „Szkoły Promującej Zdrowie” Na podstawie określonego problemu opracowano plan: „Szkoła Promująca Zdrowie”.    
Opracowanie
 i przeprowadzenie konkursu na logo Szkoły Promującej Zdrowie.
Wyłonienie najlepszego logo. Społeczność szkolna została zapoznana
z  ideą Szkoły Promującej Zdrowie. Zorganizowano także konkurs, który miał na celu promocję wartości prozdrowotnych
a także stworzenie szkolnego logo Szkoły Promującej Zdrowie. Z prac uczniów wyłoniono jedną, która najlepiej pasuje do idei programu logo – zdjęcia na szkolnej stronie w zakładce: Szkoła Promująca Zdrowie.Kryterium sukcesu osiągnięto w 100%.
   
1. „Jesienne owoce
i warzywa” – pogadanki
o wartościach zdrowotnych owoców i warzyw- jemy polskie owoce ( sałatka owocowa). 
1. Uczestnictwo uczniów
w pogadance
na temat wartości odżywczych owoców i warzyw,2.Przeprowadzenie
w klasach zajęć kulinarnych – przygotowanie sałatki owocowej.
Każdy
z wychowawców przeprowadził
w swoich klasach pogadankę
o wartościach zdrowotnych, płynących
ze spożywania owoców i warzyw. Uczniowie rozwiązywali rebusy, krzyżówki, wyklejali kolorowe obrazki, aby zwiększyć swoją wiedzę na temat wartości odżywczych wyżej wymienionych produktów.
W dalszej  spotkania uczniowie nabyli umiejętność samodzielnego przygotowania sałatki owocowej.
Na początku każdy
z uczniów został zapoznany
z zasadami higieny, aby następnie wspólnie z kolegami i koleżankami 
z klasy z pomocą nauczyciela przygotować słodką, ale zdrową przekąskę. Kryterium sukcesu osiągnięto
w 100%. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat właściwości warzyw i owoców, przypomnieli sobie zasady higieny,
a także pracowali
nad swoją samodzielnością, kreatywnością
i pomysłowością.
   
W zdrowym ciele zdrowy duch – konkurs plastyczny. Zdobycie wiedzy
na temat zdrowego odżywiania
w powiązaniu
z aktywnością fizyczną
Hasło przewodnie konkursu brzmiało: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Zadaniem uczniów była interpretacja hasła, z którą poradzili sobie rewelacyjnie. Prace przygotowane przez podopiecznych przedstawiały radosne, uśmiechnięte postacie, wokół których pojawiały się owoce, warzywa, formy aktywności fizycznej. Kryterium sukcesu osiągnięto w 100% .    
„Pamiętaj o wodzie!” 1. Zwrócenie uwagi na znaczenie wody dla organizmu człowieka.

2. Właściwości wody.

W spotkaniu, którego główną myślą przewodnią była woda, uczestniczyli nauczyciele
oraz uczniowie.Uczestnicy zdobyli informacje
o właściwościach wody i jej wpływie na organizm człowieka. Najciekawszą częścią spotkania okazał się ranking z różnymi rodzajami napojów, spożywanych
przez uczestników. Zobrazował im, ile cukru jestw najczęściej spożywanych
przez nich napojach. Większość  uczestników bardzo się zdziwiła
z  niektórych wyników.Po spotkaniu wielu uczniów
oraz nauczycieli zapewniło, że od dziś nie sięgną po napoje słodkie, ale po wodę, która w swoim składzie nie ma grama cukru, a jej spożywanie prowadzi do prawidłowego nawodnienia organizmu, wzrostu koncentracji uwagi itp.

Kryterium sukcesu osiągnięto w 100%, czego dowodem są zapewnienia uczestników spotkania.  Ogródki ziołowe.Znajomość znaczenia ziół dla organizmu człowieka.Uczniowie z powodu pandemii koronawirusa
z pomocą  najbliższych
w zaciszu swych domostw stworzyli ogródki ziołowe. Dowiedzieli się, jak należy dbać
o rośliny, by można
z nich korzystać
a później za smakiem je konsumowali  Idę na zakupy: dobre i złe nawyki
w naszym jedzeniu.1. 50% uczniów wie, z jakich produktów powinna składać się codzienna dieta człowieka.
2. Rozpoznawanie
i nazewnictwo zdrowej żywności.3. Rozpoznawanie szkodliwych
dla zdrowia środków konserwujących zawartych
w produktach żywnościowych100% z obecnych uczniów poszerzyła swoją wiedzę
na temat tego,
w jakie produkty powinna być bogata codzienna dieta.
Przy pomocy piramidy zdrowego żywienia i stylu życia dzieci i młodzieży (4-18lat) uczniowie rozpoznawali
na ilustracjach
i nazywali produkty zdrowe jak
i szkodliwe, a następnie umieszczali obrazki na piramidzie
w odpowiednim miejscu.  Zorganizowane zostały ćwiczenia sportowe, polegające na klaskaniu
w dłonie przez uczestników,
gdy zgadzali się
z prezentowanym zdaniem, oraz tupaniu nogami, sygnalizując sprzeciw.  

„Bezpieczne wakacje”

a)pogadanka: jak ulec pokusom niezdrowego jedzenia?

b)”Sport to zdrowie” – rozgrywki sportowe.

Znajomość skutków niezdrowego odżywiania
oraz   aktywnych form spędzania czasu wolnego100% obecnych uczniów została zapoznana
ze skutkami niezdrowego żywienia oraz
z formami aktywnego spędzania czasu wolnego. Ponadto, uczniowie wzięli udział
w zabawach sportowych, które dały im wiele radości i wywołały uśmiech na twarzy.   Opracowanie raportu z rocznej działalności placówki

Plan pracy zrealizowany

w 100%

Szkolny zespół: Szkoła Promująca Zdrowie, opracował raport z rocznej działalności zespołu.  

 

 

 

Wnioski (posumowanie i interpretacja wyników ewaluacji):

 1. Korzyści z działań (dla uczniów, szkoły, społeczności szkolnej):

Na podstawie przeprowadzonej obserwacji wśród uczniów i społeczności szkolnej po rocznej realizacji planu stwierdzono następujące korzyści z podejmowanych działań:

 • upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie – różnorodne działania poszerzające wiedzę uczniów i społeczności szkolnej w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej,
 • rozwój twórczego działania – duże zaangażowanie uczniów w konkursach plastycznych,
 • wzrost satysfakcji i motywacji do działania – dyplomy, pochwały słowne i rzeczowe za udział w konkursach, zawodach sportowych, motywujące do udziału w kolejnych akcjach,
 • rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzanych w placówce spotkań, podejmowanych działań,
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu,
 • zdobycie wiedzy, jak dbać o zdrowie i świadomości, co jest dobre, a czego należy unikać,
 • utrwalanie zasad prawidłowego żywienia,
 • ograniczenie spożywania cukrów, zwiększenie ilości owoców i warzyw w codziennej diecie (program: Owoce i warzywa w szkole),
 • zwiększenie aktywności fizycznej oraz przestrzeganie zasad fair play.

 

 1. Trudności w realizacji działań:
 • pandemia koronawirusa

  …………………………………                                            …………………………………………

Podpis Dyrektora szkoły/placówki                                         Podpis Koordynatora SzPZ/PPZ

 

Permalink do tego artykułu: http://konarzew.edu.o12.pl/szkola-promujaca-zdrowie/