STATUT

STATUT

 

STATUT SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
im. 
ks. JANA TWARDOWSKIEGO W KONARZEWIE

 

SPIS TREŚCI

 

Dział I              POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                                  

Rozdział 1     §  1 Nazwa ośrodka..…………………………………… …………………. strona    3

Rozdział 2     §  2 Cele i zadania ośrodka…………… ………..………………………  strona    4

Rozdział 3     §  3 Sposób wykonywania zadań………………………..……………. strona    6

 • 4 Bezpieczeństwo uczniów………………………………………………..……………… strona    7

Rozdział 4     §  5 Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym …  strona    7

Dział II            ORGANY OŚRODKA                                                              

 Rozdział 1     §  8 Dyrektor ośrodka……………………………………………………..   strona    9

Rozdział 2     §  9 Rada pedagogiczna ………………………………….………………..  strona  11

Rozdział 3     § 11 Rada rodziców………………………………………………………….  strona  12

Rozdział 4     § 12 Współpraca między organami ………………….……………   strona  13

Dział  III        ORGANIZACJA OŚRODKA                                                

Rozdział 1     § 13 Organizacja pracy ośrodka ……………………….……..……..  strona  14

Rozdział 2     § 14 Realizacja obowiązku szkolnego ……………….……………  strona  15

Rozdział 3     § 21 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka…..………..….  strona  21

Rozdział 4     § 22 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna………..…….….   strona  22

Dział IV         PRACOWNICY OŚRODKA                                                  

Rozdział 1     § 24 Osoby pełniące funkcje kierownicze ……………………..  strona  26

Rozdział 2     § 26 Nauczyciele …………………………………………………………..…. strona  26

Rozdział 3     § 28 Zespoły nauczycieli……………………………………………….…. strona  28

Rozdział 4     § 29 Specjaliści………………………………………………………….….….  strona  28

Rozdział 5     § 31 Inni pracownicy ośrodka……..………………….………………. strona  30

Dział V            WYCHOWANKOWIE

Rozdział 1     § 32 Grupa wychowawcza………………………………………….…   strona  31

Rozdział 2     § 34 Zasady rekrutacji……………………..……………….……………  strona  32

Rozdział 3     § 35 Prawa i obowiązki uczniów……………………..…………….   strona  33

Rozdział 4     § 36 Nagrody i kary………………………………………………….……..  strona  34

Rozdział 5     § 39 Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia……. strona  35

Dział VI         § 40  WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA……    strona  36

   Dział VII  § 41  POSTANOWIENIA KOŃCOWE ……………………………….strona   38

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użyte w statucie określenia oznaczają:
 • ustawa – ustawę z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (z późniejszymi
  zmianami),
 • ustawa prawo oświatowe – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  ( Dz.U. 2017. 59 ze zmianami ),
 • ośrodek – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego
  w Konarzewie,
 • rodzice – rodziców lub prawnych opiekunów ucznia SOSW im. ks. Jana Twardowskiego
  w Konarzewie,
 • dyrektor – dyrektora SOSW im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie,
 • uczeń – również wychowanka SOSW im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie,
 • uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną – uczeń z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, u którego występuje jeszcze co najmniej
  jedna z wymienionych niepełnosprawności: uczeń jest niesłyszący lub słabosłyszący,
  niewidomy lub słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją,
  z autyzmem,
 • uczestnik zajęć – uczestnik zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
 • dziecko – uczestnik zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • rada pedagogiczna – Radę Pedagogiczną SOSW im. ks. Jana Twardowskiego
  w Konarzewie,
 • nauczyciel – wszystkich nauczycieli, specjalistów, wychowawców,
 • wychowawca klasy lub grupy – nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej
  powierzono jeden z oddziałów w danym typie szkoły lub jedną z grup wychowawczych
  w ośrodku.
 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego

w Konarzewie jest placówką publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą wraz z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy oraz postanowieniami tego statutu.

 1. Ośrodek jest jednostką budżetową:
  • prowadzi własną obsługę finansowo-księgową i gospodarkę materiałową,
  • gospodarka finansowa ośrodka prowadzona jest zgodnie z zasadami rachunkowości
   w jednostkach oświatowych.

4 Statut SOSW im ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie jest dokumentem powszechnie
dostępnym.

Rozdział 1
Nazwa ośrodka
§1

 1. Ośrodek nosi nazwę: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
  ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie.
 2. Nazwy szkół działających w ośrodku:
 • Szkoła Podstawowa Specjalna im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie
 • (uchylony)
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. ks. Jana Twardowskiego
  w Konarzewie.

Nazwy szkół zawierają również nazwę ośrodka.

 1. Ośrodek jest placówką dla dzieci i młodzieży, które wymagają stosowania
  specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno –
  pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych ze względu na występującą
  niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym
  oraz niepełnosprawności sprzężone.
 2. Ośrodek prowadzi zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów
  z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
 3. Ośrodek prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci
  zagrożonych wystąpieniem niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością.
 4. W nazwie ośrodka umieszczonej na tablicy urzędowej, w nazwie szkoły
  umieszczonej na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się
  świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalny”.
 5. Nazwa ośrodka w pełnym brzmieniu używana jest dla celów administracji
  i statystyki.
 6. Ośrodek ma siedzibę we wsi:

Konarzew
ul.Parkowa 18
63-700 Krotoszyn
tel.62 722 89 90
e – mail: sosw.konarzew@wp.pl

 1. Ośrodek prowadzi stronę internetową: konarzew.edu.o12.pl
 2. Organem prowadzącym jest Powiat Krotoszyński.
 3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

Rozdział 2
Cele i zadania ośrodka
§
2

Ośrodek realizuje cele wychowawcze, edukacyjne, rewalidacyjne i profilaktyczne oraz zadania zawarte w przepisach prawa oświatowego, uwzględniając podstawy programowe kształcenia ogólnego dla poszczególnych szkół wchodzących w skład ośrodka, a także program wychowawczo-profilaktyczny ośrodka. Cele te realizowane są poprzez wychowanie i nauczanie całościowe, oparte na wielozmysłowym poznaniu świata w sposób uwzględniający specyficzne potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów, w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne oraz rewalidacyjno – wychowawcze.

 1. Głównym celem ośrodka jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go – stosownie do jego możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby oraz sprawią, że:
 • będzie mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie,
 • zdobędzie maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
 • będzie zaradny w życiu codziennym adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz będzie miał poczucie decydowania o sobie,
 • będzie mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając ogólnie przyjęte normy współżycia i przestrzegając ich przy zachowaniu prawa do swojej inności.
 1. Zadaniem Ośrodka jest:
 • tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązania pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem,
 • dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego – terapeutycznego (IPET) bądź rewalidacyjno- wychowawczego (IPRW),
 • rozwijanie u ucznia motywacji do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem, dorosłym), komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania, jak również elementarnych umiejętności matematycznych,
 • wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą, budzenie chęci pomocy innym,
 • tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami,
 • uczenie zasad współżycia społecznego (w szczególności pomocy sąsiedzkiej i innych zachowań prospołecznych, poszanowania godności osobistej drugiego człowieka, uprzejmości i życzliwości),
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, uczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • uczenie umiejętności kierowania swoim postępowaniem, rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru i budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, uczenie obowiązkowości i kształtowanie niezależności uczuciowej,
 • tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń, instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał,
 • umożliwianie uczniowi udziału w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć i emocji,
 • przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju,
 • umożliwianie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą,
 • wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej uczniów, prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju psychoruchowego,
 • tworzenie warunków do uprawiania przez uczniów różnych dyscyplin sportu, udziału w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie,
 • tworzenie warunków do zdobywania umiejętności technicznych i wykorzystywania ich w różnych sytuacjach życiowych; umożliwianie korzystania z urządzeń technicznych, ułatwiających funkcjonowanie w życiu,
 • przysposobienie uczniów do pracy,
 • organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów i rodzin, współdziałanie z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziców przez realizowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy pedagogicznej (sprawności wychowawczej) rodziców uczniów,
 • organizowanie nauki religii,
 • sprawowanie pełnej i odpowiedzialnej opieki nad uczniami przebywającymi w ośrodku i poza nim podczas wszelkiego typu zajęć,
 • współpracowanie z organami administracji samorządowej, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi i wychowawczymi.

Rozdział 3
Sposób wykonywania zadań
§3

 1. Ośrodek wykonuje zadania, realizując prawo dzieci i młodzieży z umiarkowaną, znaczną, głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  do kształcenia, wychowania i opieki, zapewniając:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne,
 • integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym,
 • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
 1. W ośrodku realizuje się indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne (IPET), oraz programy właściwe dla zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (IPRW).
 2. Szkolny zestaw programów nauczania tworzą wszystkie IPET – y.
 3. W celu realizacji zadań ośrodek podejmuje różne formy działalności dydaktyczno
  – wychowawczej i rewalidacyjnej:
 • obowiązkowe zespołowe i indywidualne zajęcia edukacyjne,
 • zajęcia rewalidacyjne przygotowujące dzieci i młodzież do samodzielności w życiu społecznym,
 • zespołowe lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze,
 • zajęcia pozalekcyjne w tym: sportowe, turystyczne, rekreacyjne oraz kulturalno
     – oświatowe,
 • grupowe zajęcia opiekuńczo – wychowawcze,
 • zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 1. Ośrodek zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
 • pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
 • gabinetu psychologa i pedagoga,
 • gabinetu terapii mowy,
 • gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
 • zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
 • namiotu do hipoterapii,
 • pracowni komputerowej,
 • sali doświadczania świata,
 • sprzętu do zajęć prowadzonych metodą integracji sensorycznej,
 • sypialni,
 • świetlicy,
 • jadalni,
 • pomieszczeń sanitarnych,
 • pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.
 1. Ośrodek posiada księgozbiór, który służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
 2. Opiekę nad księgozbiorem dyrektor ośrodka powierza jednemu z nauczycieli.
 3. Do zadań opiekuna księgozbioru należy:
 • udostępnianie zbiorów uczniom i pracownikom szkoły,
 • gromadzenie i ewidencja zbiorów zgodnie z potrzebami placówki, odpowiedzialność za księgozbiór.

Bezpieczeństwo uczniów
§
4

 1. Opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, rewalidacyjno
   – wychowawczych i wychowawczych sprawują nauczyciele.
 1. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem ośrodka w czasie wycieczek (w tym w ramach zielonej szkoły) zorganizowanych przez ośrodek zapewniają nauczyciele. Ich pracę mogą wspomagać rodzice uczniów.
 2. Podczas przerw międzylekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada ten nauczyciel, który skończył zajęcia z danym zespołem uczniów.
 3. Zadania opiekuńczo – wychowawcze ośrodek realizuje we współpracy ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz rodzicami wychowanków.
 4. We wszystkich pomieszczeniach szkolnych, w których jest dostęp do Internetu, urządzenia umożliwiające korzystanie z sieci są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju wychowanka (w szczególności treści pornograficznych).
 5. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek i teren ośrodka jest ogrodzony i objęty monitoringiem wizyjnym.
 6. Podstawową opieką pielęgniarską wychowankowie objęci są na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 4
Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
§5

 1. Ośrodek współdziała z rodzicami wychowanków bezpośrednio oraz poprzez ich przedstawicielstwo, którym jest rada rodziców.
 2. Formy tego współdziałania uwzględniają:
  • 1) prawo rodziców do:
 3. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych, rewalidacyjnych realizowanych przez nauczycieli ośrodka,
 4. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 5. uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce, zachowania i innych spraw związanych z pobytem w ośrodku,
 6. uzyskiwania informacji w sprawach dalszego kształcenia i usamodzielniania swych dzieci,
 7. wspomagania ich w pełnieniu funkcji wychowawczej,
 8. uzyskiwania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 9. wyrażania opinii na temat pracy ośrodka i jego organów,
 10. występowania z wnioskami dotyczącymi pracy ośrodka do dyrektora lub organu prowadzącego,
 11. gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 12. Spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami odbywają się co najmniej cztery razy w ciągu roku szkolnego.
 13. Wychowawca klasy, grupy wychowawczej we wszystkich ważnych sprawach kontaktuje się osobiście, telefonicznie lub pisemnie z rodzicami ucznia.
 14. Ośrodek organizuje dla rodziców pomoc psychologiczno – pedagogiczną polegającą na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

 §6

 1. Realizując zadania, ośrodek współpracuje ze środowiskiem lokalnym w szczególności z instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży:
 • poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie:
  1. konsultacji w sprawie metod nauczania i wychowania,
  2. wymiany opinii psychologiczno – pedagogicznych dotyczących uczniów,
  3. organizowania i udzielania uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • sądem, kuratorami sądowymi poprzez:
 1. opiniowanie funkcjonowania uczniów i wychowanków objętych nadzorem kuratora,
 2. występowanie o interwencje w sytuacji stwierdzenia patologii w rodzinie,
 • policją poprzez:
 1. organizowanie spotkań prewencyjnych dla dzieci i młodzieży,
 2. interwencje zgodnie z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością, demoralizacją, uzależnieniami oraz agresywnymi zachowaniami,
 • powiatowym centrum pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej poprzez:
 1. organizowanie pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 2. wspomaganie rodzin w pozyskiwaniu środków umożliwiających zakupienie sprzętu rehabilitacyjnego, udziału w turnusach rehabilitacyjnych itp.,
 • Stowarzyszeniem Motylek na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Konarzewie w zakresie obejmującym działalność statutową stowarzyszenia,
 • przedszkolami/szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania
  i rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie uczęszczających do tych szkół,
 • miejscową prasą, ośrodkami kultury w Zdunach i Krotoszynie, biblioteką w Krotoszynie, w Konarzewie, ZHP w Krotoszynie w celu integracji ze środowiskiem lokalnym.

DZIAŁ II
 ORGANY OŚRODKA
§
7

 1. Organami ośrodka są:
 • dyrektor,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodziców.

Rozdział 1
Dyrektor ośrodka
§8

 1. Dyrektor kieruje działalnością ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym wszystkich pracowników ośrodka, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą przebywającą w ośrodku, odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 2. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy ośrodka, a w szczególności:
 • tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ośrodka,
 • kształtowanie twórczej atmosfery pracy w ośrodku, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,
 • współdziałanie z organem prowadzącym i realizowanie jego zaleceń i wniosków,
 • przedkładanie do zaopiniowania i zatwierdzenia radzie pedagogicznej projektów planów pracy ośrodka, kierowanie ich realizacją, składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej rodzicom uczniów,
 • ustalanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy ośrodka, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego ośrodka z uwzględnieniem potrzeb lokalnych na zasadach i w formie określonej odrębnymi przepisami,
 • opracowanie zmian wynikających z przeprowadzonych ewaluacji wpisanych w plan nadzoru pedagogicznego,
 • powoływanie komisji i zespołów w ramach rady pedagogicznej ośrodka,
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych,
 • przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • opracowanie i realizowanie planu finansowego ośrodka stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół oraz przedstawienie projektu do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców,
 • przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych i opiekuńczych,
 • wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne obserwacje lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji,
 • podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do ośrodka, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów oraz skreślenia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
 • organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej,
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonalenia zawodowego,
 • realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli, awansem zawodowym oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie określonych w odrębnych przepisach,
 • załatwianie spraw osobowych pracowników ośrodka,
 • określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
 • administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem,
 • zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa w tym przeciwpożarowego i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
 • egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w ośrodku porządku oraz dbałość o czystość i estetykę ośrodka,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą ośrodka,
 • organizowanie wyposażenia szkół w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
 • współdziałanie z właściwymi gminami w organizowaniu dowożenia uczniów do szkoły,
 • organizowanie i nadzorowanie kancelarii ośrodka,
 • nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych,
 • organizowanie przeglądu technicznego obiektu ośrodka oraz prac konserwacyjno
  – remontowych,
 • organizowanie okresowych inwentaryzacji majątkowych ośrodka,
 • nadzorowanie prawidłowej realizacji zadań zleconych wicedyrektorowi,
 • ustalanie, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,
 • stwarzanie warunków do działania w ośrodku wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.

Rozdział 2
Rada pedagogiczna
§9

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem ośrodka w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowywania uczniów i opieki nad nimi.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą:
 • dyrektor – jako przewodniczący,
 • wszyscy nauczyciele zatrudnieni w ośrodku.
 1. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej oraz przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego po uprzednim zawiadomieniu dyrektora.
 2. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego ośrodek lub 1/3 członków rady pedagogicznej.
 3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 4. Dyrektor ośrodka przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
  oraz informacje o działalności ośrodka.
 5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy ośrodka,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w ośrodku
  po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ośrodka,
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje:
 • organizację pracy ośrodka, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 • projekt planu finansowego ośrodka,
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje dyrektora ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich
  oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiały ćwiczenioweobowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.
 1. Dyrektor może wystąpić do rady pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w różnych sprawach.
 2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian.
 3. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego ośrodek o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w ośrodku.
 4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 6. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 7. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub rodziców a także nauczycieli i innych pracowników ośrodka.
                                                                                                  § 10
 1. W ośrodku nie została powołana rada ośrodka, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna:
  • uchwala statut ośrodka,
  • opiniuje sprawy istotne dla ośrodka, a niewynikające z kompetencji rady pedagogicznej,
  • ocenia sytuację i stan ośrodka w innych niż wynikające z kompetencji rady pedagogicznej zakresach,
  • może wnioskować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zbadanie i dokonanie oceny pracy ośrodka, dyrektora i innych nauczycieli.
 2. Przejmując zadania i kompetencje rady ośrodka, rada pedagogiczna zobowiązana jest zasięgać opinii rady rodziców w następujących sprawach:
 • planów pracy ośrodka,
 • eksperymentów pedagogicznych.

Rozdział 3
Rada rodziców
§11

 1. W ośrodku działa rada rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów ośrodka.
 2. W skład rady wchodzi minimum siedmiu przedstawicieli rodziców wybranych w tajnych wyborach, przeprowadzanych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 4. Celem rady rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności placówki.
 5. Zadaniem rady rodziców jest:
 • współudział w organizowaniu form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji zadań ośrodka,
 • możliwość gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek rodziców lub z innych źródeł oraz ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,
 • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami ośrodka, rzeczywistego wpływu na działalność placówki.
 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów ośrodka, organu prowadzącego ośrodek oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  i opiniami we wszystkich sprawach ośrodka.
 2. Rada rodziców ma następujące kompetencje:
 • uchwalania, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczo
  – profilaktycznego ośrodka,
 • opiniowania projektu rocznego planu finansowego ośrodka,
 • opiniowania programu i harmonogramu planu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
 • opiniowania zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym
 • opiniowania długości przerw międzylekcyjnych
 1. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem ośrodka.
 2. Rada rodziców może być zapraszana do udziału – z głosem doradczym – w posiedzeniach rady pedagogicznej. W takich sytuacjach zaproszonych gości obowiązuje także tajemnica rady.
 3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego ośrodka, program ten ustala dyrektor ośrodka w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora ośrodka obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Rozdział 4
Współpraca między organami
§12

 1. Wszystkie organy ośrodka współdziałają ze sobą w sprawach dotyczących ośrodka.
 2. Koordynatorem współdziałania organów ośrodka jest dyrektor który:
 • każdemu z nich zapewnia możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji,
 • wspomaga rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz ośrodka,
 • zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami ośrodka o podejmowanych bądź planowanych działaniach i decyzjach,
 • organizuje spotkania przedstawicieli organów ośrodka,
 • rozstrzyga spory pomiędzy organami ośrodka z wyjątkiem spraw, w których jest stroną,
 • sprawuje nadzór nad prawidłowością funkcjonowania wszystkich organów ośrodka i ingeruje w ich działalność, gdy jest niezgodna z kompetencjami lub statutem ośrodka.
  1. Spory między dyrektorem a radą pedagogiczną oraz dyrektorem a radą rodziców rozstrzyga organ prowadzący.

 DZIAŁ III
ORGANIZACJA OŚRODKA

 

Rozdział 1
Organizacja pracy ośrodka
§13

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, rewalidacji i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji ośrodka, opracowany przez dyrektora
  po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych, zatwierdzany przez organ prowadzący ośrodek.
 2. Arkusz organizacji szkoły określa:
 • liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
 • imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć i liczbę godzin tych zajęć,
 • liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego,
 • liczbę pracowników administracji i obsługi,
 • liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
 • liczbę oddziałów poszczególnych klas,
 • liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach
 • dla poszczególnych oddziałów:
  – tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin prowadzonych w grupach,
  – tygodniowy wymiar zajęć: religii, etyki,
  – tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych,
  – tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli,
 • liczbę godzin zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie,
 • liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.,
 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor ośrodka, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w placówkach
  – ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć, o których mowa w pkt.2.4).
 2. Godziny zajęć, o których mowa w art. 1 pkt. 5 Karty Nauczyciela, przeznaczone są
  na zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze
  i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.
 3. Ośrodek organizuje kształcenie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz umożliwia realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 4. W skład ośrodka wchodzą:
 • szkoły specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi:
 1. szkoła podstawowa specjalna,
 2. (uchylony),
 3. szkoła specjalna przysposabiająca do pracy,
 • zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 • grupy wychowawcze,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 1. Organizacja pracy ośrodka:
 • ośrodek jest czynny cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne,
 • zapewnia wychowankom opiekę całodobową od poniedziałku do piątku,
 • termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich w szkole określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego,
 • dyrektor ośrodka może ustanowić dodatkowe dni wolne od zajęć, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy placówki lub potrzebami społeczności lokalnej; powiadamia o tym fakcie nauczycieli, uczniów i rodziców w terminie do 30 września,
 • w dniach dodatkowo wolnych ośrodek organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo
  – wychowawcze,
 • za zgodą organu prowadzącego ośrodek może również prowadzić działalność w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie zimowych ferii szkolnych,
 • tygodniowy rozkład zajęć w szkole realizowany jest w ciągu 5 dni,
 • rok szkolny podzielony jest na dwa równe okresy.
 1. W zależności od rodzaju zajęć uczniowie podzieleni są na:
 • oddziały szkolne,
 • zespoły rewalidacyjno – wychowawcze,
 • grupy wychowawcze,
 • zespoły specjalistyczne,
 • zespoły zainteresowań.

Rozdział 2
Realizacja obowiązku szkolnego
§14

 1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, rewalidacyjno – wychowawcze odbywają się w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zespołach rewalidacyjno – wychowawczych: na terenie ośrodka, w Domu Pomocy Społecznej w Zdunach oraz domu rodzinnym dziecka (indywidualne nauczanie i indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze).
 2. Szkoła podstawowa specjalna o strukturze organizacyjnej klas 0 – VIII zapewnia realizację obowiązku szkolnego dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (klasa „0”, etap I: kl. I – III, etap II: kl. IV – VIII).,
 3. (uchylony).
 4. Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy zapewnia realizację obowiązku nauki
  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełno sprawnościami sprzężonymi. Warunkiem podjęcia nauki jest ukończenie gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej.
 5. Kształcenie dzieci i młodzieży w szkołach specjalnych może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:
 • 20 rok życia – w przypadku szkoły podstawowej,
 • (uchylony),
 • 24 rok życia – w przypadku szkoły ponadpodstawej.
 1. Udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki uznaje się za spełnianie tych obowiązków.
 • §15
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania.
 2. Liczba uczniów w oddziale wynosi:
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8,
 • (uchylony),
 • dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 4,
 • w uzasadnionych przypadkach z powodów demograficznych lub geograficznych, w zakresie etapu edukacyjnego dopuszcza się organizację nauczania zajęć edukacyjnych w klasach łączonych.
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zindywidualizowane zajęcia dydaktyczno
        – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
 1. Godzina lekcyjna – czyli czas pracy dydaktycznej z uczniami – trwa 45 minut.
  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

Czas trwania poszczególnych zajęć na I etapie edukacji ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 1. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut.
  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
 1. Godzina zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i opiekuńczo – wychowawczych trwa
  60 min.
 2. Przyjmuje się, że przerwy trwają co najmniej 5 minut (a jedna w ciągu dnia co najmniej 15 minut). O ich długości – z uwagi na znajomość stanu psychofizycznego dzieci
  – decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 3. Podczas przerw międzylekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada ten nauczyciel, który skończył zajęcia z danym zespołem uczniów.
 4. W szkole przysposabiającej do pracy prowadzi się zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 5. Zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być prowadzone u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych na podstawie umowy zawartej pomiędzy ośrodkiem a daną jednostką.
 6. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone poza systemem klasowym, w różnych formach (np. wycieczka).
 7. Szkoła może organizować zajęcia nadobowiązkowe, w ramach posiadanych środków finansowych.
 8. Opiekę nad wychowankami podczas zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, wychowawczych i rewalidacyjno – wychowawczych sprawują nauczyciele.

Przedłużenie etapu edukacyjnego
§16

 1. Uczniom można przedłużyć okres nauki:
 • w szkole podstawowej:
 1. a) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym,
 2. b) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym;

• w szkole ponadpodstawowej o jeden rok.

 1. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu opinii zespołu dla ucznia, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki,
  w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych
  w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Decyzję tę podejmuje się nie później niż:

 • w przypadku szkoły podstawowej:

a)na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,

b)na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;

 • (uchylony),
 • w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.
 1. Uczniowie, którym przedłużono etap edukacyjny, otrzymują zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

Rewalidacja
§17

 1. Ośrodek zapewnia uczniom udział w zajęciach rewalidacyjnych wspierających rozwój i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizację treści podstawy programowej.
 2. Zajęcia rewalidacyjne są prowadzone w celu:
 • wspomagania rozwoju ucznia,
 • rozwijania psychofizycznej sprawności ucznia oraz zdolności do odniesienia sukcesu,
 • usprawniania funkcjonowania ucznia oraz jego kondycji fizycznej,
 • wspomagania samodzielności społecznej,
 • wdrażania do aktywności ruchowej i kształtowania umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i rekreacji.
 1. Zajęcia rewalidacyjne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów planowane są przez zespół opracowujący IPET na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i diagnozy funkcjonalnej ucznia, ustalane przez dyrektora ośrodka.
 2. W ośrodku realizowane są w ramach rewalidacji zajęcia, w szczególności:
 • korekcja wad wymowy,
 • (uchylony),
 • dogoterapia,
 • hipoterapia,
 • usprawnianie zaburzonych funkcji i zdolności,
 • integracja sensoryczna,
 • korekcja wad postawy,
 • usprawnianie procesów poznawczych,
 • rozwijanie umiejętności społecznych,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej/słuchowej,

 Nauczanie indywidualne
Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
§18

 1. Uczniom / uczestnikom zajęć, którym stan zdrowia czasowo uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, ośrodek organizuje indywidualne nauczanie
  albo indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze na czas określony w orzeczeniu o potrzebie takiego nauczania bądź zajęć wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
 2. Dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, organizuje indywidualne nauczanie lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń. Na podstawie orzeczenia ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć.
 3. Uczeń objęty indywidualnym nauczaniem pozostaje uczniem szkoły działającej w ośrodku.
 4. W indywidualnym nauczaniu realizuje się indywidualny program edukacyjno-
   – terapeutyczny zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla danego typu szkoły specjalnej.
 1. W indywidualnych zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych realizuje się indywidualny program rewalidacyjno – wychowawczy.
 2. Tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi:
 • dla uczniów klasy „0”                                                               – od 4 do 6 godzin
 • dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej              – od   6 do   8 godzin,
 • dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej          – od   8 do 10 godzin,
 • dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej     – od   10 do 12 godzin,      
 • (uchylony),
 • dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy       – od   12 do 16 godzin.
 1. Minimalny wymiar indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wynosi 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie.
 2. Tygodniowy wymiar godzin dla uczniów kl. I – III szkoły podstawowej realizuje się w ciągu przynajmniej dwóch dni, dla pozostałych – w ciągu trzech.
 3. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem oraz indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi w celu integracji ze środowiskiem dyrektor, uwzględniając zalecenia poradni oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły, w szczególności udział w uroczystościach i imprezach szkolnych.

 Organizacja nauki religii
§19

 1. Ośrodek organizuje dla uczniów naukę religii na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów.
  1. Z uczestniczenia w zajęciach z religii rodzice lub pełnoletni uczeń może zrezygnować w każdym czasie, składając oświadczenie u dyrektora ośrodka. Rezygnacja ta traktowana jest jako zmiana wcześniejszego oświadczenia.
  2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z religii nie ustala się mu ocen śródrocznych i rocznych, a w dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów.

 Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze
§20

 1. Dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, ośrodek organizuje zespołowe lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
 2. Udział w zajęciach dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki jest spełnieniem tych obowiązków.
 3. Zajęcia obejmują:
 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć,
 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć,
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
 • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.
 1. Zajęcia są prowadzone w formie zajęć indywidualnych lub zajęć zespołowych, organizowanych we współpracy z rodzicami.
 2. Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników.
 3. Godzina zajęć trwa 60 minut.
 4. Minimalny wymiar zajęć zespołowych wynosi 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie. Dzienny czas trwania zajęć ustala dyrektor ośrodka we współpracy z rodzicami, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczestników zajęć.
 5. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć zespołowych w ośrodku sprawuje pomoc nauczyciela.
 6. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć indywidualnych w domu rodzinnym zapewniają rodzice (prawni opiekunowie).
 7. Dla każdego uczestnika zajęć opracowuje się indywidualny program zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (IPRW), zawierający w szczególności:
 • cele realizowanych zajęć,
 • metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć,
 • zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć.
 1. Indywidualny program zajęć (IPRW) opracowują prowadzący zajęcia nauczyciele
  we współpracy z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu oraz obserwacji funkcjonowania uczestnika zajęć.
 2. Dwa razy w roku szkolnym na podstawie dokumentacji zajęć, w tym indywidualnego programu zajęć, nauczyciele prowadzący zajęcia dokonują okresowej oceny funkcjonowania uczestnika zajęć oraz w razie potrzeby modyfikują indywidualny program zajęć.
 3. Dokumentacja zajęć obejmuje:
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
 • dziennik zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
 • zeszyt obserwacji.
 1. Zeszyt obserwacji jest prowadzony odrębnie dla każdego uczestnika zajęć przez nauczycieli prowadzących z nim zajęcia.
 2. Zeszyt obserwacji zawiera informacje dotyczące:
 • zmian w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów),
 • zmian w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo
  – ruchowa, manipulacja),
 • podejmowania aktywności własnej (niekierowanej),
 • koncentracji uwagi podczas aktywności spontanicznej (w zabawie, podczas wykonywania zadania), w tym czasu tej koncentracji,
 • współdziałania w różnych sytuacjach, w tym czasu tego współdziałania,
 • opanowywania nowych umiejętności (tempo, trwałość, stopień trudności),
 • dominującego nastroju i emocji,
 • gotowości do kontaktów (rodzaje i kierunek kontaktów),
 • umiejętności w zakresie samoobsługi,
 • udziału w czynnościach porządkowych,
 • zachowań trudnych (opis zachowań trudnych i sytuacji, w których występują te zachowania, reakcje nauczyciela na zachowania trudne, zmiany w zachowaniu),
 • sposobów komunikowania się,
 • innych istotnych zachowań.

Rozdział 3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
§21

  1. Ośrodek organizuje dla dzieci zagrożonych wystąpieniem niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością indywidualne i zespołowe wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
  2. Celem zajęć jest pobudzenie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
  3. Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte są dzieci i ich rodziny na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
  4. Ośrodek dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.
  5. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka powadzi zespół powołany przez dyrektora ośrodka.
  6. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
  1. Do zadań zespołu należy w szczególności:
 • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania,
 • nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej
  w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.

  1. Pracę zespołu koordynuje upoważniony przez dyrektora ośrodka nauczyciel.
  2. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.
  3. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, w ustaleniu z organem prowadzącym.
  4. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących
   2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
  5. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
  6. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor ośrodka
   w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.
  7. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:
   • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
   • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
   • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Rozdział 4
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna
§22

 1. Ośrodek zapewnia uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-
        – pedagogiczną.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor ośrodka.
 5. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w ośrodku zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholog, pedagog.
 6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami uczniów,
 • poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
  • dyrektora,
  • ucznia,
  • rodziców ucznia,
  • nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,
  • pielęgniarki szkolnej,
  • poradni psychologiczno – pedagogicznej,
  • asystenta edukacji romskiej,
  • pomocy nauczyciela,
  • pracownika socjalnego,
  • asystenta rodziny,
  • kuratora sądowego,
  • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 2. W ośrodku pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w formie porad i konsultacji, w zależności od potrzeb zajęć o charakterze terapeutycznym oraz warsztatów.
 3. Rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczna jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 4. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
 5. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.
 6. Przewodniczącym zespołu jest wychowawca klasy.
 7. Do zadań zespołu należy:

1) po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. Dyrektor ośrodka na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 2. Zespół na podstawie ustalonych przez dyrektora ośrodka form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, określa działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi.
 3. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:
 • danej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej – po zakończeniu jej udzielania,
 • pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym
  – przed opracowaniem arkusza organizacji ośrodka na kolejny rok szkolny.
 1. Dokonując oceny zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Zespół opracowuje dla każdego ucznia indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET), uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. Program określa:
 • zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, także wychowawców grup wychowawczych, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym – w zależności od potrzeb – na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkolnym, w tym także działania o charakterze rewalidacyjnym;
 • formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane,
 • działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli,  organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
 • zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,
 • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów, a także wychowawców grup wychowawczych, z rodzicami ucznia w realizacji zadań zawartych w orzeczeniu
  o potrzebie kształcenia specjalnego dotyczących integracji ze środowiskiem rówieśniczym oraz przygotowania do samodzielności w życiu dorosłym,
 • w zależności od potrzeb – rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie,
 • w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
  oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, wybrane zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.
 1. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
 2. Program opracowuje się w terminie:

1)  do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego kształcenie w ośrodku,

2) 30 dni od dnia złożenia w ośrodku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. Zespół opracowujący program co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi
  oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się,
  w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
  w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia
  – z innymi podmiotami.
 2. Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
 3. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku, zwołuje je przewodniczący zespołu.
 4. W spotkaniu mogą uczestniczyć:
 • rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń, asystent, pomoc nauczyciela,
 • na wniosek dyrektora – przedstawiciel poradni psychologiczno– pedagogicznej,
 • na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby,
  w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. Osoby te są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.
 1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania.
 2. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię programu i wielospecjalistycznej oceny.
 3. Dyrektor ośrodka zawiadamia rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim. Informacja ta przekazywana jest za pośrednictwem zeszytu korespondencji.
 4. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w ośrodku zapewniają poradnia psychologiczno – pedagogiczna oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

DZIAŁ IV
PRACOWNICY OŚRODKA
§23

Wszyscy pracownicy ośrodka w swych działaniach mają obowiązek kierować się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie, a także poszanowaniem ich godności osobistej.

 1. W ośrodku zatrudnieni są:
  • pracownicy pedagogiczni: nauczyciele, psycholog, pedagog,
  • pracownicy ekonomiczno – administracyjni,
  • pracownicy obsługi i pomoce nauczyciela.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć posiadający kwalifikacje do pracy w ośrodku.
 4. Nauczyciela tego zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie
  nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

Rozdział 1
Osoby pełniące funkcje kierownicze
Wicedyrektor
§24

 1. W ośrodku utworzono stanowisko wicedyrektora.
 2. Do zadań wicedyrektora należy:
  • organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej, rewalidacyjnej i opiekuńczej ośrodka,
  • ustalanie tygodniowego planu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wychowawczych,
  • sporządzanie planów zastępstw za nieobecnych nauczycieli, prowadzenie dokumentacji zastępstw,
  • rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli,
  • obserwacja i kontrola pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  • obserwacja i kontrola przygotowania i przebiegu imprez, uroczystości szkolnych,
  • kontrola dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli,
  • prowadzenie dokumentacji nadzoru pedagogicznego,
  • sporządzanie sprawozdań dotyczących ośrodka,
  • współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, poradnią psychologiczno
   –  pedagogiczną i innymi instytucjami wspomagającymi działalność ośrodka,
  • czuwanie nad całością pracy ośrodka w czasie nieobecności dyrektora,
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

Główny księgowy
§25

 1. Kierownikiem pracowników ekonomiczno – administracyjnych ośrodka jest główny księgowy.
 2. Do zadań głównego księgowego należy przede wszystkim:
 • przygotowanie i uzgadnianie z dyrektorem wykonania planów finansowych,
 • prowadzenie rachunkowości budżetowej,
 • nadzorowanie rachunkowości materiałowej,
 • kontrolowanie stanu majątkowego ośrodka,
 • sumienne gospodarowanie środkami budżetowymi,
 • terminowe sporządzanie sprawozdań,
 • sporządzanie bilansu,
 • kontrola nad prawidłowym obiegiem dokumentów.

Rozdział 2
Nauczyciele
§26

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
  i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 2. Obowiązkiem nauczyciela jest:
 • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami ośrodka: dydaktyczną, wychowawczą, rewalidacyjną i opiekuńczą,
 • rozpoznać potrzeby rozwojowe i możliwości edukacyjne ucznia,
 • organizować i prowadzić zajęcia edukacyjne, rewalidacyjne, rewalidacyjno
  – wychowawcze i pracę wychowawczą,
 • opracować i realizować indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne (IPET-y), uwzględniając programy: wychowawczy i profilaktyki oraz indywidualne potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów,
 • opracować i realizować indywidualne programy rewalidacyjno – wychowawcze (IPRW),
 • wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
 • udzielać pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi i jego rodzicom,
 • zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez ośrodek,
 • dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły
 • kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 • kształtować u uczniów postawy moralne i obywatelskie zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
 • dbać o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
 • systematycznie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania,
 • brać czynny udział w pracy rady pedagogicznej,
 • współpracować z rodzicami uczniów.
 1. Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 Wychowawca klasy
§27

 1. Dyrektor ośrodka powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą klasy.
 2. Wychowawca prowadzi swój oddział przez cały etap edukacyjny dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności.
 3. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 • poznanie warunków życia uczniów i ich stanu zdrowia poprzez analizę dokumentów ucznia oraz bezpośredni kontakt ze środowiskiem rodzinnym,
 • systematyczna konsultacja z rodzicami, pedagogiem i psychologiem na temat psychofizycznego rozwoju uczniów,
 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa).
 1. Wychowawca w celu spełnienia zadań wychowawczych korzysta z następujących form:
 • indywidualnej rozmowy z uczniami i rodzicami,
 • zebrań informacyjnych z rodzicami,
 • korespondencji z domem rodzinnym ucznia,
 • pogadanek i prelekcji na tematy interesujące uczniów,
 • wycieczek klasowych, wspólnych imprez kulturalnych.
 1. Wychowawca klasy jest przewodniczącym zespołu ds. pomocy psychologiczno-
  – pedagogicznej o którym mowa w § 22 pkt.14.
 1. Wychowawca klasy wraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne na danym poziomie edukacyjnym przedstawia dyrektorowi ośrodka propozycję podręcznika
  lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 3
Zespoły nauczycieli
§28

 1. W strukturze rady pedagogicznej ośrodka działają stałe i doraźne zespoły nauczycieli.
 2. Zadania zespołów:
  • planowanie pracy wychowawczo – profilaktycznej ośrodka,
  • przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej,
  • wspieranie w realizacji zadań,
  • wymiana doświadczeń pedagogicznych, doskonalenie warsztatu pracy (lekcje otwarte, opracowanie i prezentacja ciekawych planów pracy),
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów(organizowanie konkursów, przeglądów i imprez okolicznościowych),
  • dzielenie się wiedzą zdobytą w ramach doskonalenia zawodowego,
  • inne wskazane przez członków zespołu.
 3. Plan pracy stałego zespołu zatwierdza rada pedagogiczna.
 4. Zespołem kieruje powołany przez dyrektora na rok szkolny przewodniczący, który:
  • organizuje prace zespołu,
  • przedkłada dyrektorowi plan pracy,
  • monitoruje wykonanie zaplanowanych zadań,
  • sporządza okresowe i roczne sprawozdanie z działalności zespołu,
  • w uzgodnieniu z dyrektorem przeprowadza diagnozę i ewaluację pracy ośrodka,
  • dokumentuje pracę zespołu (protokoły posiedzeń, wypracowane materiały).
 5. Spotkania zespołów stałych odbywają się co najmniej dwa razy w półroczu.

Rozdział 4
Specjaliści
Pedagog
§29

Pedagog realizuje zajęcia:

 1. w ramach zadań związanych z:
  • prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu ośrodka (Prawo oświatowe art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.),
  • udzielaniem uczniom, wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w szczególności wspomaganiem rozwoju uczniów i efektywności uczenia się (Prawo oświatowe art. 47 ust. pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.)
  • dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym (na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe),
  • prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych (na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii),
  • zajęcia i działania z zakresu doradztwa zawodowego (Prawo oświatowe art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.),
  • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Prawo oświatowe art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.),
  • zajęcia z wychowankami (rozdz. 4 Rozp. MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, Dz.U.2015.1872),
 2. Pedagog inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sprawach kryzysowych,
 3. Podejmuje działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 Psycholog
§30

Psycholog realizuje zajęcia:

 1. w ramach zadań związanych z:

 • prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu ośrodka (Prawo oświatowe art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.),
 • udzielaniem uczniom, wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w szczególności wspomaganiem rozwoju uczniów i efektywności uczenia się (Prawo oświatowe art. 47 ust. pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.),
 • dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym (na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe),
 • prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych (na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii),
 • zajęcia i działania z zakresu doradztwa zawodowego (Prawo oświatowe art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.)
 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Prawo oświatowe art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.)
 • zajęcia z wychowankami (rozdz. 4 Rozp. MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, Dz.U.2015.1872)
 1. Psycholog inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sprawach          kryzysowych..

Rozdział 5
Inni pracownicy ośrodka
§31

 1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania ośrodka, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Pracownicy administracyjni i obsługi wykonują zadania służące prawidłowemu funkcjonowaniu ośrodka, w szczególności są odpowiedzialni za:
  • prowadzenie rachunkowości oraz realizowanie budżetu ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prowadzenie dokumentacji uczniowskiej i akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • użytkowanie i ochronę przed zniszczeniem środków rzeczowych stanowiących majątek ośrodka,
  • utrzymanie właściwego stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń,
  • wykonywanie zadań określonych zakresem czynności na poszczególnych stanowiskach zgodnie z regulaminem pracy,
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,
  • dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów przebywających na terenie ośrodka.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor ośrodka.
 4. W klasach „0”, I – IV szkoły podstawowej, grupie wychowawczej, w skład której wchodzą tacy uczniowie oraz w zespołach rewalidacyjno – wychowawczych zatrudnia się pomoc nauczyciela, której zadaniem jest:
 • spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,
 • uczestniczenie i pomoc w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela,
 • pomoc w organizacji i przeprowadzaniu tych zajęć.

DZIAŁ V
WYCHOWANKOWIE
Rozdział 1
Grupa wychowawcza
§32

 1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w ośrodku jest grupa wychowawcza.
 2. Grupy wychowawcze tworzone są wg następujących kryteriów:
  • wiek,
  • możliwości psychofizyczne uczniów,
  • pokrewieństwo, koleżeństwo.
 3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej:
 4. Opiekę w porze nocnej sprawuje nauczyciel wspomagany przez niepedagogicznego opiekuna nocnego.
  1. W ośrodku w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, zorganizowana jest stołówka.
  2. Za korzystanie z posiłków rodzice uczniów wnoszą opłatę równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
  3. Wysokość tych opłat ustala dyrektor ośrodka w porozumieniu z organem prowadzącym.
  4. Rodzice mogą być zwolnieni z całości lub części tych opłat:
 • w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 1. Zasadność dalszego pobytu wychowanka w placówce ocenia zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w ośrodku.
 2. Na wniosek rodziców wychowanka lub pełnoletniego wychowanka zespół ustala zakres współpracy ośrodka z wychowankiem i jego rodziną po opuszczeniu przez wychowanka placówki.

Wychowawca grupy wychowawczej
§33

 1. Wychowawca grupy wychowawczej uczestniczy w spotkaniach zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, o którym mowa w § 22 pkt. 14. Z zespołem opracowuje i realizuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Przynajmniej dwa razy w roku przedstawia efekty podejmowanych wobec wychowanka działań i wyniki badania poziomu jego bezpieczeństwa.
 2. Wychowawca grupy wychowawczej:
  • otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
  • współdziała z nauczycielami uczącymi w szkole,
  • w miarę możliwości planuje i organizuje z wychowankami i ich rodzicami różne formy zajęć zespołowych integrujących środowisko.
 3. Wychowawcy grupy wychowawczej realizują swe zadania poprzez:
 • wdrażanie dziecka do spełniania najprostszych czynności w zakresie samoobsługi (mycie, ubieranie się, utrzymanie porządku),
 • otoczenie dziecka opieką zdrowotną poprzez właściwe żywienie, dbałość o higienę pracy i higieniczne warunki życia,
 • wdrażanie do umiejętnego współżycia w zespołach,
 • pomoc w odrabianiu zadań domowych,
 • zaspokajanie podstawowych potrzeb psychicznych dziecka,
 • prawidłową organizację czasu wolnego i aktywnego wypoczynku,
 • rozwijanie zainteresowań i zaspokajanie potrzeb kulturowych.

Rozdział 2
Zasady rekrutacji
§34

 1. Do ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi zakwalifikowane do kształcenia specjalnego na okres wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Podstawą kierowania do ośrodka jest:
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • podanie rodziców.
 1. Wychowanków do ośrodka kieruje organ prowadzący.
 2. Podstawą przyjęcia do szkoły podstawowej jest:
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • skierowanie organu prowadzącego,
  • podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły.
 3. Podstawą przyjęcia do szkoły przysposabiającej do pracy jest:
 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • skierowanie organu prowadzącego,
 • podanie ucznia bądź rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły.
 1. Podstawą przyjęcia do zespołu rewalidacyjno – wychowawczego jest:
 • podanie rodziców,
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
 1. Podstawą objęcia zajęciami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest:
 • podanie rodziców,
 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 1. Ciąża małoletniej nie może być powodem odmowy przyjęcia do ośrodka.
 2. Do ośrodka nie przyjmuje się dzieci i młodzieży uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych.

Rozdział 3
Prawa i obowiązki uczniów
§35

 1. Uczniowie mają prawo do:
 • opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo, poszanowania godności i ochrony przed wszelką przemocą fizyczną lub psychiczną,
 • szczególnie troskliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
 • prawidłowo zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej, aktualną wiedzą i higieną pracy umysłowej,
 • indywidualnego podejścia w procesie rewalidacyjnym w celu maksymalnego usprawniania niezaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych, korygowania nieprawidłowości rozwojowych, kompensowania braków w rozwoju psychicznym i fizycznym,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swojego rozwoju i poczynionych postępów,
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących spraw ośrodka,
 • wyrażania swoich przekonań religijnych i światopoglądowych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 • zrzeszania się w organizacjach działających w ośrodku,
 • rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w działających na terenie ośrodka kołach zainteresowań,
 • rozwijania sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w kołach sportowych w celu wzmacniania zdrowia i osiągnięcia pełnego rozwoju fizycznego,
 • korzystania z pomieszczeń ośrodka, sprzętu, środków dydaktycznych również podczas zajęć pozalekcyjnych.
 1. Każdy uczeń korzysta z pełni praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka
  oraz Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych.
 2. Uczeń(jego rodzice) mają prawo odwołania się do dyrektora oraz organu nadzorującego i prowadzącego ośrodek w przypadku łamania tych praw.
 3. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mają prawo do bezpłatnego dostępu
  do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.
 4. Uczniowie mają obowiązek:
  • systematycznie uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych, rewalidacyjnych i w życiu ośrodka,
  • usprawiedliwiać swoją nieobecność na zajęciach (rodzic lub pełnoletni uczeń) w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły,
  • przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do wychowanków, nauczycieli i innych pracowników ośrodka,
  • przestrzegać rozkładu dnia obowiązującego w ośrodku,
  • dbać o higienę osobistą,
  • nosić strój:
 5. na co dzień – porządny, czysty, w stonowanych barwach, okrywający brzuch, ramiona i dekolt,
 6. w dniu uroczystości szkolnych – strój galowy: biała bluzka/koszula, ciemne spodnie/spódnica/sukienka,
  • dbać o wspólne dobro, ład i porządek w ośrodku,
  • szanować sprzęt i wyposażenie ośrodka,
  • dbać o zdrowie, bezpieczeństwo własne i cudze w trakcie pobytu w ośrodku,
  • brać czynny udział w uroczystościach szkolnych,
  • nie używać telefonów komórkowych podczas zajęć, a po południu poza wyznaczonym czasem.

Rozdział 4
Nagrody i kary
§36

  1. Uczniów nagradza się za:
   • bardzo dobre wypełnianie obowiązków uczniowskich i wzorowe zachowanie,
   • aktywny udział w pracach na rzecz ośrodka,
   • opiekuńczą postawę wobec młodszych i słabszych,
   • godne reprezentowanie ośrodka na zewnątrz podczas przeglądów artystycznych, zawodów sportowych, itp.
  2. Rodzaje nagród:
   • wzmocnienie pozytywne stosowane zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej,
   • dyplom za szczególne osiągnięcia,
   • nagroda rzeczowa.

§37

 1. Uczniów karze się za:
  • niewypełnienie obowiązków ucznia,
  • naruszanie zasad współżycia,
  • negatywny wpływ na rówieśników,
  • brak posłuszeństwa wobec nauczycieli i wychowawców,
  • niszczenie mienia ośrodka.
 2. Rodzaje kar:
 • upomnienie wychowawcy klasy,
 • upomnienie lub nagana dyrektora,
 • nagana-wpis do dziennika szkolnego,
 • powiadomienie rodziców,
 • zawieszenie na czas określony prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w wycieczce, w atrakcyjnej imprezie szkolnej.
 1. Kary stosowane zgodnie z zasadami i wskazaniami pedagogiki specjalnej są doraźne, mają na celu eliminację niepożądanego zachowania i dlatego mogą być systematycznie powtarzane.

§38

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu nieobjętego obowiązkiem szkolnym ucznia z listy uczniów w przypadku:
 • nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach (ponad 50%),
 • poważnego naruszenia dyscypliny i bezpieczeństwa,
 • niszczenia mienia społecznego i wandalizmu,
 • kradzieży mienia społecznego i prywatnego,
 • brutalności i wulgarności w zachowaniu, w szczególności w przypadkach stanowiących zagrożenie dla innych osób (bójki, awantury, przemoc fizyczna i psychiczna, akty wymuszania),
 • picia alkoholu, posiadania i używania narkotyków,
 • uczestniczenia w działalności przestępczej.
 1. Uchwała o skreśleniu może być podjęta tylko wobec tych uczniów, którzy mimo niepełnosprawności intelektualnej mogą w czasie czynu rozpoznać jego znaczenie i pokierować swoim postępowaniem.
 2. Dyrektor ośrodka może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkół w przypadku, gdy drastycznie naruszył dyscyplinę po uprzednim wyczerpaniu wszystkich środków dyscyplinujących ucznia
  oraz po rozmowie z rodzicami.

 

Rozdział 5
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia
§39

 1. Uczeń lub jego rodzic w przypadku naruszenia prawa ucznia jest uprawniony do składania skarg pisemnie, a także ustnie według następującej procedury:
  • powiadamia wychowawcę klasy,
  • wychowawca klasy kieruje skargę do dyrektora ośrodka, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie ją rozwiązuje bądź konsultuje z organami ośrodka.
 2. Dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie do 14 dni.

DZIAŁ VI
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
§
40

 1. W ośrodku wobec uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania.
 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie ucznia.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z indywidualnych programów edukacyjno– terapeutycznych (IPET) uwzględniających podstawę programową.
 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie ośrodka.
 5. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii reguluje odrębny dokument.
 6. Celem wewnątrzszkolnego oceniania jest:
 • wspieranie ucznia w jego rozwoju psychofizycznym i adaptacji społecznej,
 • uzyskanie obiektywnych informacji o rozwoju dziecka i o jego bieżących postępach w poszczególnych obszarach oddziaływania dydaktyczno – wychowawczego i rewalidacyjnego,
 • ustalenie kierunków oddziaływań pedagogicznych,
 • wdrażanie nauczycieli do systematycznego monitorowania efektów swoich metod pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
        – wychowawczej,
 • informowanie rodziców o osiągnięciach edukacyjnych dziecka oraz jego potrzebach rozwojowych w celu uczynienia rodziców osobami współodpowiedzialnymi za proces rewalidacji .
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  • bieżące diagnozowanie i opisywanie zasadniczych obszarów funkcjonowania dziecka,
  • ustalenie ocen opisowych na koniec okresu i roku szkolnego,
  • określenie kierunków wspomagania ucznia w procesie rozwoju i adaptacji społecznej.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym (IPET) opracowanym dla danego ucznia.
 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego przypomina rodzicom wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia oraz IPET. Informuje uczniów oraz rodziców o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania.
 4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, z zajęć w których uczeń wykazuje się kreatywnością o charakterze: technicznym, plastycznym, muzycznym należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.
 6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia:
 • z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego,
  na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii,
 • z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.
 1. Wychowawca/nauczyciel informuje ucznia i rodzica o osiągnięciach:
 • ucznia – dokonując oceny opisowej ustnie lub pisemnie w zeszycie obserwacji,
 • rodzica – ustnie (wywiadówki, indywidualne rozmowy), pisemnie (informacje w zeszytach obserwacji, karta oceny ucznia, świadectwo).
 1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na co najmniej tydzień przed zakończeniem nauki w pierwszym okresie. Klasyfikowanie roczne – na co najmniej tydzień przed zakończeniem nauki w danym roku szkolnym.
 2. Klasyfikacja śródroczna i roczna:
 • w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz klasach przysposabiających do pracy polega na podsumowaniu zachowania i osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem opracowanego dla niego indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 1. Na miesiąc przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne lub rewalidacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz efektach oddziaływań rewalidacyjnych.
 2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 3. Bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi są ocenami opisowymi.
 4. Brak postępów w nauce nie podlega wartościowaniu negatywnemu, nawet niewielkie postępy ucznia są dostrzegane i wzmacniane pozytywnie.
 5. Nauczyciele na bieżąco odnotowują postępy ucznia w zeszytach obserwacji; wszystkie dokumenty oceny opisowej ucznia kompletuje wychowawca zespołu edukacyjnego i na koniec roku szkolnego przekazuje dyrekcji ośrodka.
 6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
 7. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 • dbałość o dobre imię i tradycje szkoły,
 • dbałość o piękno mowy ojczystej,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • kulturalne, godne zachowanie się w szkole i poza nią,
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Oceny zachowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi dokonuje się w sposób opisowy. Ocena taka powinna uwzględniać wszystkie zasadnicze obszary funkcjonowania ucznia.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić ich wpływ na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.
 3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję lub ukończenie szkoły.
 4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „niesklasyfikowany”.
 6. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte
  w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.
 7. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.
 8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora ośrodka, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno
  – wychowawczych.

 

DZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§41

 

  1. Ośrodek i szkoły wchodzące w jego skład prowadzą i przechowują dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Dokumentacja, o której mowa w pkt.1 może być prowadzona w formie pisemnej lub elektronicznej.

§42

 1. Organem właściwym do uchwalania zmian w statucie ośrodka bądź statutu w nowym brzmieniu jest rada pedagogiczna.
 2. Projekt zmian przygotowuje zespół zadaniowy.
 3. Zmiany w statucie mogą być dokonywane:
  • w przypadku zmian przepisów oświatowych,
  • z inicjatywy organu prowadzącego lub nadzoru pedagogicznego,
  • na wniosek przynajmniej jednego organu ośrodka.
 4. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności ośrodka.

§43

 1. Statut opracowany na podstawie aktów prawnych:
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017. 59 ze zmianami ).
  • Ustawa z dnia 7 1991 r. września o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 ze zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych  (Dz. U.2005.466).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. (Dz. U. 2017.1578).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. 2017. 649).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach (Dz. U. 2015, 1872 ze zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. ( Dz. U. 2017. 1606).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013. 532 ze zmianami ).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
   w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017. 1591).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci( Dz. U. 2017. 1635).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży
   z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U.2013.529).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
   i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017.1616).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

      ( Dz. U. 2017.1534).

 oraz innych przedmiotowych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej.


§44

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

 

                             

Permalink do tego artykułu: http://konarzew.edu.o12.pl/statut/