RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie reprezentowany przez Panią dyrektor Darię Rakowiecką-Nowacką z siedzibą przy ul. Parkowa 18, 63-700 Krotoszyn.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych za pomocą poczty tradycyjnej na adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie, z siedzibą przy ul. Parkowej 18, 63-700 Krotoszyn z dopiskiem IOD lub e-mail: iod@cudk.pl
  3. Dane osobowe (uczniów/rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia, w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia).
  4. Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom:
   a) na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
   b) które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci przechowywane będą w naszej placówce zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.
  6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
   a) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   b) Sprostowania(poprawienia) swoich danych;
   c) Usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
   d) do ograniczenia przetwarzania danych;
   e) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z w/w Rozporządzeniem
  8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,z obowiązującym prawem
  9. Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
   w tym również w formie profilowania.
  10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

Permalink do tego artykułu: http://konarzew.edu.o12.pl/rodo/