Program wychowawczo – profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie

 

 

Za punkt wyjścia opracowania programu posłużyła diagnoza potrzeb z zakresu wychowania i profilaktyki. Diagnozę przeprowadzono w oparciu o analizę dokumentacji pedagogicznej, informacji o sytuacji wychowawczej w klasach oraz w grupach wychowawczych, obserwacji zachowań uczniów, rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Przeprowadzono również wewnętrzną diagnozę wśród nauczycieli, uczniów oraz rodziców dotyczącą klimatu placówki, warunków pracy, występujących zagrożeń z uwzględnieniem ich rodzaju, nasilenia i specyfiki.

Na podstawie analizy dokumentów sformułowano główne cele programu, następnie ustalono zadania, sposoby realizacji oraz przewidywane efekty w osiąganiu poszczególnych celów.

 

Cel główny:

Nadrzędnym celem programu jest wspieranie uczniów w rozwoju i ochrona przed zagrożeniami poprzez osłabianie czynników ryzyka, a wzmacnianie czynników chroniących, a tym samym stworzenie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w ośrodku.

 

Cele szczegółowe:

 1. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych, uczenie szacunku dla dziedzictwa narodowego kraju, Europy i świata. Uczenie i wdrażanie zasad demokracji.
 2. Wspieranie samodzielnego podejmowania właściwych decyzji oraz rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów (z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów).
 3. Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat praw i obowiązków ucznia (w tym praw dziecka i osób niepełnosprawnych).
 4. Wzajemne poznanie się i budowanie zaufania do drugiej osoby, zdolność realistycznego oceniania swoich możliwości.
 5. Ukazanie szkodliwość zażywania używek, narkotyków i dopalaczy oraz ukazanie zagrożeń, jakie niosą uzależnienia. Zdobywanie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenianie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
 6. Wskazanie pożądanych zachowań, sposobów efektywnego spędzania czasu wolnego, postępowania zgodnie z własnym sumieniem, prowadzenia zdrowego stylu życia i podejmowania zasad prozdrowotnych. Przekonywanie do życia w harmonii z otaczającym środowiskiem przyrodniczym i społecznym.
 7. Niwelowanie zachowań agresywnych na terenie ośrodka poprzez wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców i opiekunów, uodpornianie na negatywne wpływy patologicznych zjawisk społecznych, uniezależnianie się od nich.
 8. Wspieranie rozwoju ucznia poprzez treści programowe oraz kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczenie umiejętności wypełniania ról społecznych.
 9. Budowanie klimatu wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa w szkole oraz prawidłowych relacji między rówieśnikami, nauczycielami, wychowawcami i rodzicami.
 10. Stosowanie stanowczych i konsekwentnych działań wobec agresywnych i destrukcyjnych zachowań uczniów. Wspomaganie uczniów, wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających ich prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.
 11. Uświadomienie rodzicom roli rodziny jako najważniejszego czynnika wspierającego i chroniącego prawidłowy rozwój dziecka, budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia,
 12. Dostarczanie uczniom i rodzicom wiedzy na temat szkodliwości środków uzależniających oraz przyczyn sięgania po nie przez młodzież. Rozpoznawanie wczesnych objawów zażywania środków i substancji narkotycznych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne. Pokazanie zasad postępowania w tego typu przypadkach.
 13. Informowanie rodziców o sposobach zapobiegania uzależnieniom swoich dzieci.
 14. Systematyczne wspieranie rodziców w odpowiedzialnym i świadomym wychowaniu dzieci, gdzie zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości.
 15. Rozwijanie i pogłębianie istniejącej już współpracy szkoły z rodzicami oraz społecznością lokalną. Budowanie pozytywnego wizerunku placówki. Godne jej reprezentowanie.
 16. Kształtowanie kultury osobistej wyrażanej przez postawę, język, strój, miłość i szacunek do ojczyzny, poznanie jej historii i tradycji.

 

Metody i sposoby działania:

Realizacja celów odbywa się poprzez integralne działania obejmujące wszystkie sfery osobowości i aspekty życia człowieka.

 

Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole

L.p. Zadania

 

Sposoby realizacji

 

Odpowiedzialni Przewidywane efekty Sposób ewaluacji
1. Monitorowanie szkoły. – stała opieka nad uczniami        i wychowankami,

– umowa z agencją ochrony

dyrektor,   nauczyciele – wzrost bezpieczeństwa – obserwacja,

– analiza stanu bezpieczeństwa

2. Dostosowanie ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych. – zakup lub wymiana sprzętu        i wyposażenia dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,

–  niwelowanie barier architektonicznych

dyrektor – brak barier utrudniających osobom niepełnosprawnym przebywanie w ośrodku – kontrola stanu pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych
3. Kontynuowanie działań na rzecz spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów. – rozmowy telefoniczne z rodzicami,

– wizyty nauczycieli w domach uczniów,

– kontakty z PPP, pracownikami OPS, kuratorami sądowymi

wychowawcy, nauczyciele,     pedagog – zmniejszenie absencji szkolnej

 

– kontrola frekwencji uczniów,

– zapisy w dziennikach lekcyjnych

4. Zapewnienie uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.

 

–  szkolenia w zakresie bezpieczeństwa,

–  zapoznanie z nowymi przepisami, instrukcjami, wytycznymi,

–  przestrzeganie procedur,

– przeprowadzenie próby pożarowej,

– sprawowanie nadzoru przestrzeganiem przepisów

dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy – wzrost bezpieczeństwa – praca w bezpiecznych i higienicznych warunkach

 

Cel 2 Wychowanie moralne i społeczne

L.p. Zadania

 

Sposoby realizacji

 

Odpowiedzialni Przewidywane efekty Sposób ewaluacji
1. Wychowanie do pracy nad sobą, wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych.

 

–  zlecanie samodzielnych zadań do wykonania i rozliczenie z nich,

– rozmowa, perswazja, przykład,

 

nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych,

pedagog,

psycholog

– większa motywacja do pracy,

– umiejętność pracy nad sobą,

– wyzwalanie się z egoizmu,

– panowanie nad negatywnymi emocjami,

– nabycie umiejętności współczucia

– obserwacja uczniów,

– zapisy w zeszytach obserwacji

2. Wychowanie do mówienia prawdy oraz kształtowanie umiejętności współodczuwania i współczucia.

 

 

– praca wychowawcza podczas zajęć,

– rozmowa, perswazja, przykład osobisty

nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych,

pedagog,

psycholog

– znajomość praw, obowiązków i zasad zachowania się, jak również procedury

postępowania w przypadku łamania ustalonych norm,

–  umiejętność komunikowania się oparta na empatii i dialogu

– obserwacja, rozmowa
3. Poczucie własnej tożsamości, rozpoznawanie i nazywanie emocji.

 

– rozmowa z pedagogiem, psychologiem i wychowawcą oraz wychowawcami w grupach wychowawczych nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych,

pedagog,

psycholog

– ukształtowanie poczucia własnej tożsamości,

– rozpoznawanie i nazywanie uczuć

– obserwacja, rozmowa
4. Kształtowanie postaw szacunku i tolerancji.

 

 

–  pogadanki na lekcjach,

–  rozmowy z psychologiem i pedagogiem

nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych,

pedagog,

psycholog

– ukształtowanie postaw społecznych,

– ukształtowanie charakteru

– obserwacja, rozmowa
5. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

 

–  pogadanki na lekcjach,

– w grupach wychowawczych

–  rozmowy z psychologiem i pedagogiem

nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych,

pedagog,

psycholog

– poczucie godności, prawa do odrębności przekonań, tolerancji

 

– obserwacja, rozmowa
6. Uczenie praw i obowiązków

Konwencja o Prawach Dziecka.

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

 

–  poznanie praw i obowiązków oraz ich respektowanie

 

nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych,

pedagog,

psycholog

– wdrażanie do poszanowania wspólnego dobra i odpowiedzialności    za nie – obserwacja, rozmowa
7. Działania wolontariacie. –  współpraca ze SKW z Ostrowa Wlkp.

–  popularyzacja i wspieranie wolontariatu jako formy spędzania czasu,

–  umożliwienie zaangażowania się w działania wolontariackie na rzecz lokalnych społeczności

wyznaczeni nauczyciele – budzenie empatii  oraz potrzeby i umiejętności pomagania innym – zdjęcia ze wspólnych imprez,

– artykuły na stronie internetowej

 

Cel 3. Kształtowanie zdrowego stylu życia

L.p. Zadania

 

Sposoby realizacji

 

Odpowiedzialni Przewidywane efekty Sposób ewaluacji
1. Poznanie zasad racjonalnego odżywiania, higieny pracy i odpoczynku. – zapoznanie z tematem oraz działania praktyczne,

– wykonanie gazetek tematycznych w klasach,

– udział w konkursach, np.: „Witaminki na start”

nauczyciele,

wychowawcy w grupach wychowawczych,

pedagog,

psycholog

– uczniowie posiadają wiedzę na temat zdrowego stylu życia – rozmowy, obserwacja zachowań uczniów,

– zapisy w dziennikach

2. Dbałość o stan zdrowia oraz zapobieganie chorobom-  higiena ciała i umysłu. – utrzymanie czystości w szkole i poza nią,

– badania profilaktyczne (bilans),

– analiza stanu zdrowia uczniów,

– zakres pracy pielęgniarki szkolnej (informacja dla rodziców),

– opracowanie krzyżówki tematycznej oraz przeprowadzenie konkursu wśród uczniów,

–  lekcje WDŻ

pielęgniarka,

nauczyciele,

wychowawcy,

wychowawcy w grupach wychowawczych,

pedagog,

psycholog

 

 

 

– większa dbałość o porządek,

– pozyskanie informacji na temat stanu zdrowia uczniów

– wyniki konkursu czystości,

– analiza kart zdrowia uczniów,

– zapisy w dziennikach klasowych

 

 

 

3. Uświadomienie rodzicom roli rodziny jako najważniejszego czynnika wspierającego i chroniącego prawidłowy rozwój dziecka. – spotkania rodziców z wychowawcami, z psychologiem i pedagogiem,

– udział rodziców w uroczystościach szkolnych,

– prelekcje dla rodziców

nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych,

pedagog,

psycholog

– wzrost świadomości rodziców na dany temat – zapisy w dziennikach,

– sprawozdania z zebrań

4. Rozwijanie zainteresowań sportem, propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku. Stwarzanie możliwości szlachetnego współzawodnictwa, wykorzystanie moralnych aspektów sportu. – zajęcia sportowe,

– pogadanki na lekcjach,

– wycieczki,

– działania SOS „Huragan”,                   – rajdy turystyczne,

– zbiórki harcerskie,

– działania LOK,

– wyjazdy na kręgielnię

nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych,

pedagog,

psycholog,

opiekunowie kół

 

– aktywny styl życia,

–  udział w szkolnych i międzyszkolnych rozgrywkach sportowych,

 

– analiza dokumentacji pedagogicznej,

– sprawozdanie z działalności

5. Zapoznanie ze sposobami ochrony środowiska i jego wpływem na stan zdrowia człowieka. – pogadanki,

– tematy ośrodków pracy,

– wycieczki tematyczne,

– spotkania z leśniczym,

– udział w konkursach ekologicznych, np.:

 „My w naszym regionie”

nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych,

pedagog,

psycholog

– wiedza na temat sposobów ochrony środowiska i zasady zachowania się w lesie – analiza dokumentacji z przeprowadzonych zajęć,

– zapisy w dziennikach

6. Zapoznanie z zasadami BHP w drodze, w szkole oraz podczas wycieczek. – pogadanki,

– konkursy dla uczniów,

– udział w programach ogólnopolskich

nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych,

pedagog,

psycholog, prowadzący wycieczki

– znajomość zasad BHP – analiza dokumentacji pedagogicznej i pozalekcyjnej,

– wicedyrektor (kontrola)

7. Kształtowanie postaw proekologicznych,

poprzez aktywny udział uczniów w pracach na rzecz ochrony środowiska.

– udział w akcji „Sprzątanie Świata”, jesienne i wiosenne porządki na terenie ośrodka,

– pogadanka tematyczna z okazji Dnia Ziemi, Światowego Dnia Wody,

– dokarmianie zwierząt,

– wycieczki terenowe i tematyczne,

– wykonanie plakatów,

–  budzenie i rozwijanie szacunku do środowiska naturalnego,

– przestrzeganie ładu i porządku w miejscach publicznych

wychowawcy,

nauczyciele

– przestrzeganie zasad ochrony środowiska i własnego otoczenia – weryfikacja właściwej dokumentacji

 

 

 

 

Cel 4. Zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocy w szkole

L.p. Zadania

 

Sposoby realizacji

 

Odpowiedzialni Przewidywane efekty Sposób ewaluacji
1. Wzmacnianie samooceny oraz pozytywnego obrazu samego siebie. – rozwijanie indywidualnych  zdolności i predyspozycji ucznia,

– stosowanie metody wzmocnień pozytywnych

nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych,

pedagog,

psycholog

– uczniowie mają pozytywny obraz samego siebie,

prezentują postawę otwartości

 

– obserwacja postaw uczniów,

– analiza dokumentacji pedagogicznej i psychologicznej

2.

 

 

 

Wdrażanie do współpracy jako formy zapobiegania zachowaniom agresywnym. – nauka reagowania na zjawiska przemocy,

– doskonalenie postaw asertywnych,

– wykonanie plakatu dotyczącego zjawiska agresji

wychowawcy,

psycholog,

pedagog,

wychowawcy

kas

– oczekiwana postawa

 

– obserwacja zachowań uczniów,

– analiza zapisów w zeszytach obserwacji

3. Stanowczość i konsekwencja wobec agresywnych i destrukcyjnych zachowań uczniów.

 

– uczenie właściwych sposobów rozładowania negatywnych

 emocji

nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych,

pedagog,

psycholog

– eliminowanie zachowań agresywnych i destrukcyjnych – obserwacja zachowań uczniów,

– analiza zapisów w zeszytach obserwacji

4. Radzenie sobie ze stresem                                  i negatywnymi emocjami. – rozpoznawanie

swoich mocnych i słabych stron, zalet i wad, dążenie ku obiektywnej samoocenie

 

nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych,

pedagog,

psycholog

– poznanie nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów – obserwacja zachowań uczniów,

– analiza zapisów w zeszytach obserwacji

5. Opanowanie podstawowych zasad komunikacji, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

 

 

 

– zajęcia i wyjazdy poza teren placówki,

– zajęcia edukacyjne

nauczyciele,

wychowawcy

– wykształcenie umiejętności prezentowania swojego zdania,

– wyrażania swoich emocji, zdolność tworzenia właściwych relacji z osobami w otoczeniu

– obserwacja zachowań uczniów
6. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć w szkole i poza nią. –  stała opieka nauczycieli nad uczniami,

– stała opieka wychowawców w czasie wycieczek i imprez szkolnych,

– analiza przyczyn nieobecności uczniów na zajęciach,

– pogadanki tematyczne

nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych,

pedagog,

psycholog, dzielnicowy

 

– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa – obserwacja i analiza zachowań uczniów w szkole i poza szkołą,

– zapis w dokumentacji szkolnej

7. Współpraca z rodzicami uczniów, którzy dopuszczają się przemocy                            i agresji. – wspieranie rodziców poprzez: rozmowy

z psychologiem, pedagogiem,

– indywidualne spotkania z rodzicami, nawiązanie  współpracy z innymi instytucjami

wychowawcy,

nauczyciele,

psycholog,

pedagog

– wspólne reagowanie ma zachowania agresywne – obserwacja                     i analiza zachowań uczniów w szkole i poza szkołą,

– dokumenty szkolne

8. Przestrzeganie obowiązującego w szkole i poza szkołą prawa. – zapoznanie z regulaminem szkolnym, prawami i obowiązkami

ucznia, prawami dziecka, osoby niepełnosprawnej

wychowawcy

 nauczyciele     

 

– znajomość prawa i wewnątrzszkolnych regulaminów – obserwacja i analiza zachowań uczniów w szkole i poza nią,

– zapisy w dziennikach lekcyjnych

9. Dostarczenie rodzicom adresów instytucji zajmujących się pomocą dla młodzieży. – informacje ustne,

– foldery informacyjne

wychowawcy, psycholog, pedagog – większa świadomość rodziców dotycząca instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży – rozmowa z rodzicami

 

Cel 5. Poznanie szkodliwości środków odurzających (alkohol, narkotyki, nikotyna, leki psychotropowe)

L.p. Zadania

 

Sposoby realizacji Odpowiedzialni Przewidywane efekty Sposób ewaluacji
1. Prowadzenie pogadanek z zakresu profilaktyki uzależnień.

 

 

 

Przekazanie informacji rodzicom oraz nauczycielom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r.   o przeciwdziałaniu narkomanii.

– pogadanka dla rodziców i uczniów,

– konkurs plastyczny dotyczący profilaktyki uzależnień

 

 

– pogadanka dla  rodziców       

nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych,

pedagog,

psycholog

– zwiększenie świadomości uczniów,

– wykonanie tematycznej pracy

 

– zwiększenie świadomości

rodziców            

– obserwacja uczniów,

– wytwory ich pracy

 

 

 

– obserwacja

2. Rozpoznawanie sygnałów świadczących o zażywaniu środków odurzających.

 

 

 

Wspieranie uczniów narażonych na zachowania ryzykowne.

Współpraca z instytucjami pomocowymi (poradnia, policja oraz podmioty realizujące świadczenia zdrowotne).

– pogadanki z wychowawcą,

– tematyczne zajęcia edukacyjne

 

 

 

 

– spotkania indywidualne                                    z pedagogiem, psychologiem, policjantem

 

 

 

 

nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych,

pedagog,

psycholog

 

 

 

 

– poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości środków uzależniających

 

– świadome nie podejmowanie działań ryzykownych,

– wsparcie ucznia i jego rodziny

– obserwacja i analiza zachowań uczniów w szkole i poza szkołą
3. Propagowanie stylu życia bez uzależnień. – ukazanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,

– organizacja wycieczek,

– imprez szkolnych,

zajęć harcerskich, sportowych, turystycznych

nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych,

pedagog,

psycholog

– atrakcyjne spędzanie czasu bez środków uzależniających – zestawienie imprez i zajęć,

sprawozdanie

 

 

Cel 6. Wychowanie patriotyczne i proeuropejskie

L.p. Zadania

 

Sposoby realizacji

 

Odpowiedzialni Przewidywane efekty Sposób ewaluacji
1. Kształtowanie postaw patriotycznych. Uczenie miłości i szacunku do ojczyzny.

Poznawanie historii i tradycji naszego kraju i regionu oraz szacunek do symboli narodowych.

– zajęcia tematyczne na lekcjach,

– apele, uroczystości szkolne związane ze świętami państwowymi

nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych,

 

–   uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły, regionu i kraju,

–  dbałość o odpowiednie zachowanie się w czasie uroczystości szkolnych państwowych, duma z bycia Polakami,

– świadomość istnienia wielu pięknych miejsc w najbliższej okolicy, regionie i Polsce

– zdjęcia z uroczystości, informacje na stronie internetowej placówki
2.

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie postaw proeuropejskich. Przygotowanie młodzieży do życia w wielokulturowej Europie.

 

 

 

– propagowanie działalności instytucji promujących UE,

–  uświadomienie korzyści z procesu integracji europejskiej,

–  rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej i świadomości; jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem,

–  udział w konkursach

wyznaczeni nauczyciele

 

–  znajomość hymnu narodowego, pieśni patriotycznych,

– świadomość konieczności dbania lokalne miejsca pamięci,

–  znajomość sylwetek wielkich Polaków,

–  uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły, regionu i kraju,

– dbałość o odpowiednie zachowanie się w czasie uroczystości szkolnych i państwowych,

–  poczucie dumy z bycia Europejczykami,

– znajomość hymnu Zjednoczonej Europy, szacunek wobec symboli narodowych innych państw

– dyplomy z uczestnictwa w konkursach,

– zapisy w dziennikach lekcyjnych,

– zdjęcia z uroczystości szkolnych,

– informacje na stronie internetowej placówki

 

Cel 7. Wychowanie do życia z wartościami

L.p. Zadania

 

Sposoby realizacji Odpowiedzialni Przewidywane efekty Sposób ewaluacji
1. Kształtowanie prawidłowych, obiektywnych sądów i ocen, poznanie wartości, które uczeń powinien akceptować i przyswajać.

 

– dyskusje kształtujące obiektywizm, krytykę, sąd, ocenę na zajęciach szkolnych i grupach wychowawczych nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych,

pedagog,

psycholog

– obiektywność ocen, sądów i wartości

 

– zapisy w dziennikach lekcyjnych oraz dziennikach grup wychowawczych
2. Pielęgnowanie tradycji i wartości religijnych.

 

–  kolejne edycje konkursu kolęd i pastorałek,

–  organizacja jasełek dla społeczności ośrodka oraz mieszkańców Konarzewa

nauczyciele,

wychowawcy w grupach wychowawczych,

pedagog,

psycholog

 

–  umiejętność odróżnienia dobra od zła

 

– zdjęcia z udziału w uroczystościach,

– zapisy w dziennikach lekcyjnych,

– informacje na stronie internetowej placówki

3. Ukazywanie związków między pięknem i dobrem- rozbudzanie poczucia estetyki, ukazanie piękna muzyki, sztuki i przyrody.

 

–  zapoznanie z dziedzictwem kultury na lekcjach, w czasie wycieczek szkolnych,

–  uczestnictwo w kulturze środowiska lokalnego

nauczyciele,

wychowawcy w grupach wychowawczych,

pedagog,

psycholog

 

–  świadomość przynależności do wspólnoty lokalnej,

– wzrost poczucia estetyki

– zdjęcia z wycieczek,

– informacje na stronie internetowej placówki,

– uczestnictwo w uroczystościach

 

Cel 8. Budowanie pozytywnego obrazu placówki poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji

L.p. Zadania

 

Sposoby realizacji

 

Odpowiedzialni Przewidywane efekty Sposób ewaluacji
1.

 

Uwzględnienie tematyki związanej z osobą Patrona szkoły na zajęciach edukacyjnych i wychowawczych (gromadzenie materiałów, udział w konkursach oraz organizowanie wystaw i uroczystości). – konkursy szkolne i międzyszkolne

– warsztaty szkolne: na podstawie czytanych wierszy wykonywanie ilustracji do wiersza,

– wykonanie gazetek klasowych dot. osoby Patrona

– współpraca ze szkołami, które mają tego samego Patrona

 

nauczyciele, wychowawcy, – znajomość  najważniejszych faktów z życia  Patrona,

– aktywny udział w konkursach plastycznych, recytatorskich związanych

 z osobą ks. Jana Twardowskiego,

– wykonywanie prac tematyczne (albumy, teczki)

– gazetki tematyczne,

– plakaty,

– informacje na stronie internetowej placówki

2.

 

 

Współpraca z partnerami lokalnymi: przedszkolem, biblioteką, rada sołecką, Stowarzyszenie „Razem dla Konarzewa” oraz Stowarzyszeniem „Motylek”. –  warsztaty, wspólne imprezy członkowie Stowarzyszenia i społeczność lokalna Konarzewa

 

– integracja środowiska – dyplomy,

– zdjęcia ze wspólnych imprez,

– informacja na stronie internetowej placówki oraz podstronie Stowarzyszenia Motylek

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele z zespołu ds. wychowania i profilaktyki oraz wychowawcy klas, wychowawcy grup wychowawczych, pielęgniarka, psycholog i pedagog.

 

Informacje niezbędne do ewaluacji będą uzyskiwane w następujący sposób:

 • bezpośrednia rozmowa z uczniami i rodzicami,
 • wnikliwa obserwacja uczniów – prowadzenie dokumentacji przez wychowawców klas i grup wychowawczych,
 • analiza dokumentów szkolnych: protokoły, plany pracy, informacje na stronie internetowej,
 • analiza działalności i aktywności uczniów.

 

Permalink do tego artykułu: http://konarzew.edu.o12.pl/program-wychowawczo-profilaktyczny/