Ogłoszenia dyrekcji

 

 

Rok szkolny 2018-2019

 

Dyrektor informuje o możliwości skorzystania z programu „Wyprawka szkolna” przeznaczonego na zakup podręczników/materiałów edukacyjnych dla uczniów naszej placówki uczęszczających do klas: III szkoły podstawowej, I- II-III szkoły przysposabiającej do pracy. Wnioski będą do pobrania w szkole od 3 IX 2018r. Nieprzekraczalny termin ich złożenia mija 12 IX 2018r. w ośrodku.

Na podst. zarządzenia  Burmistrza Zdun w tej sprawie. (na podstawie  4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – Dz. U. z 2018 r., poz.1796)

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie Administrator Danych Osobowych na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) zbiera i przetwarza dane osobowe dotyczące uczniów, pracowników oraz ich rodzin w celach związanych z realizacją obowiązku szkolnego,  zatrudnieniem, ubezpieczeniem itp.

Celem  spełnienia  wymogów  ustawy  :

  • powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji – panią Małgorzatę Grzeszczuk,
  • wprowadzono wewnętrzną „Politykę Bezpieczeństwa”, „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym” i „Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych”, „Procedurę alarmową”, „Regulamin używania służbowych komputerów i poczty elektronicznej”,
  • prowadzony jest rejestr przetwarzanych zbiorów danych osobowych oraz ewidencja osób upoważnionych do ich przetwarzania.

Zbiory danych osobowych wraz z powyższymi dokumentami znajdują się do wglądu w placówce SOSW w  Konarzewie.

 

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2017/2018

 

  1. Szkoła podstawowa specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
  2. Gimnazjum specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
    w stopniu umiarkowanym i znacznym.
  3. Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.

 

  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla (…) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz….
 (Dz. U. 2017. 356 )

 

załącznik nr 3 – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów
z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.

załącznik nr 5 – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 W klasach II i III gimnazjum nadal obowiązuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012 r.)

 załącznik nr 3 – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na tej podstawie i po przeprowadzeniu diagnozy zespół nauczycieli opracowuje  IPET dla każdego ucznia na dany etap edukacyjny uwzględniający wszystkie sfery jego rozwoju. Realizacja programu jest monitorowana i w razie konieczności program jest modyfikowany.

 

               

 

   

 

 

Permalink do tego artykułu: http://konarzew.edu.o12.pl/ogloszenia-dyrekcji/