Ogłoszenia dyrekcji

 

Szanowni Państwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zwraca się z prośbą o zapoznanie się z treścią nowego  załącznika : Wkrótce ruszą szczepienia uczniów od 12. roku życia

 https://www.gov.pl/web/psse-krotoszyn/wkrotce-rusza-szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia

 Proszę o udostępnienie w/w informacji w punktach informacyjnych Państwa placówki.  

Z poważaniem,

Renata Drygas

Starszy Asystent

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie

 1. Floriańska 10

63-700 Krotoszyn

tel.: (62) 725-32-34 wew. 43

email: oswiata.zdrowotna@psse-krotoszyn.pl

 

 

 

1. Administrowanie danymi osobowymi 

Administratorem danych osobowych jest Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt: biuro@msvs.com.pl.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie e-mail: sekretariat@soswkonarzew.edu.pl zwanym dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl.

Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w celu promowania osiągnięć uczniów, wydarzeń kulturalno-sportowych, relacji z życia Placówki i działań dydaktyczno-wychowawczych w związku z wyrażoną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, grupy, wizerunku oraz nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego na przetwarzanie w/w danych osobowych w następujących obszarach:

Publikacji na oficjalnej stronie internetowej Placówki,

Witrynach w siedzibie Placówki,

Na portalu Facebook i przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA w związku z publikacją na portalu Facebook, wówczas Odbiorcą danych osobowych będzie FACEBOOK INC.

Oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizowaniem zadań placówki oświatowej.

Odbiorcami danych osobowych mogą być organizatorzy konkursów, w którym dziecko brało udział oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia promocji Placówki na portalu Facebook, czas prowadzenia oficjalnej strony internetowej Placówki, a w przypadku imprez kulturalno-sportowych, wycieczek lub innych wydarzeń organizowanych przez Administratora przez czas trwania wydarzenia. Dane przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przetwarzane przez okres archiwizacji dokumentów zgodnie z Ustawą o Archiwach Państwowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości publikowania wizerunku w określonych wyżej obszarach. Podanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków prawnych przez Administratora jest obowiązkiem ustawowym.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.

Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) w ocenie TSUE nie zapewnia odpowiednego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych co wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Zgadzając się na rozpowszechnianie wizerunku akceptujesz to ryzyko.

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

W OKRESIE PANDEMII KORONOWIRUSA SARS-CoV-2

w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym

w Konarzewie

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 Niniejsza procedura w okresie pandemii COVID-19 określa zasady bezpiecznego funkcjonowania pracowników, rodziców, uczniów klas 1-3, uczestników zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych prowadzonych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym    i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania obowiązuje specjalna procedura bezpieczeństwa.
 2. W Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 • 2. Obowiązki dyrektora placówki

  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego:

 1. odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu
  w placówce,
 2. dostosowuje regulaminy i procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego,
 3. współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia,
 4. organizuje pracę pracowników SOSW na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronowirusa i choroby COVID-19,
 5. zapewnia miejsce do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka
  lub pracownika,
 6. zapewnia pracownikom odpowiednie środki ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, maseczki, fartuchy oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni),
 7. umieszcza przy wejściu do SOSW dozownik z płynem do dezynfekcji rąk,
 8. zapewnia w pomieszczeniach higieniczno–sanitarnych odpowiedni dostęp do mydła  w płynie i środków do dezynfekcji,
 9. kontaktuje się z rodzicem/opiekunem telefonicznie, w przypadku podejrzenia choroby u ucznia lub wydaje stosowne polecenia swoim pracownikom w tym zakresie.
 • 3. Obowiązki pracowników

 Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest zobowiązany do jej przestrzegania.

 1. Każdy pracownik SOSW zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 lub inną chorobą zakaźną z objawami grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora oraz korzysta z porady lekarza i stosuje się do jego zaleceń.
 2. Do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego pracownicy wchodzą i wychodzą przez wyznaczone wejście.
 3. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu do SOSW i w trakcie pracy szczególnie przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, po usunięciu środków ochrony osobistej myją i odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 4. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika lub kosza do tego przeznaczonego.
 5. Do obowiązków nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi lub młodzieżą należy w szczególności:
 • wyjaśnianie dzieciom i młodzieży, jakie zasady obowiązują w ośrodku i dlaczego zostały wprowadzone,
 • instruowanie i demonstrowanie techniki właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji,
 • zwracanie uwagi, aby dzieci i młodzież często i regularnie myły ręce, szczególnie przed spożywaniem posiłku, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu
  na świeżym powietrzu itp.,
 • organizowanie wyjścia poszczególnych grup na teren rekreacyjno–sportowy SOSW tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą,
 • kontaktowanie się z rodzicami telefonicznie,
 • pozostawanie w godzinach pracy placówki do dyspozycji dyrektora.
 1. Pracownicy obsługi pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu i do ich obowiązków należy w szczególności:
 • usuwanie z pomieszczeń przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. jak np. pluszowe zabawki, dywany,
 • wietrzenie pomieszczeń, w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz
  na godzinę,
 • systematyczna dezynfekcja toalet,
 • wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych,
 • dezynfekowanie powierzchni dotykowych tj. poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów i powierzchni płaskich, w tym blatów stolików, oparć i siedzisk krzeseł.

 4. Obowiązki rodziców

Do obowiązków rodziców należy w szczególności:

 • przekazywanie telefonicznie informacji o stanie zdrowia dziecka, syna/córki, które są istotne przed przyprowadzeniem dziecka do oddziału lub zajęcia indywidualne,
 • nieprzyprowadzanie dziecka, syna/córki, jeżeli w domu przebywa ktoś
  na kwarantannie lub w izolacji,
 • przyprowadzenie na zajęcia tylko zdrowego dziecka, syna /córki – bez jakichkolwiek objawów chorobowych,
 • zmierzenie dziecku, synowi/ córce i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły, a jeśli temperatura ciała wynosi powyżej 37oC, pozostanie w domu,
 • regularnie przypominanie dziecku, synowi/ córce o podstawowych zasadach higieny m.in. o myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, a jeśli dziecko nie jest samodzielne dbanie, aby tych czynności nie wykonywało,
 • niepozwalanie uczestnikom zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacyjno
  –wychowawczych na przynoszenie do szkoły zabawek, przytulanek ani przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć itp.,
 • zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
  czy kasłania,
 • informowanie o zmianie numeru telefonu kontaktowego,
 • niezwłoczne odbieranie telefonów ze SOSW i natychmiastowe przybycie do szkoły, jeżeli zaistnieje taka konieczność.
  5.  Praca szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym

 1. Na zajęcia przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe, niewykazujące żadnych symptomów chorobowych.
2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna i pracownicy obsługi, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z  osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
4. lIczba osób w jednej sali zostaje obliczona na podstawie zaleceń GIS, gdzie minimalna powierzchnia na jedną osobę wynosi 4 m2.
5.Jeżeli podczas zajęć opiekę sprawuje więcej niż jeden opiekun, powinni oni zachować od siebie dystans społeczny min 1,5m.
6. Rodzic lub osoba upoważniona odprowadza dziecko, uczestnika zajęć do drzwi wejściowych nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
7. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem szkoły z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 2 m oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa.
8. Dziecko odbierane jest przez pracownika SOSW (między pracownikiem a rodzicem musi być zachowana odległość co najmniej 2 metrów z zastosowaniem środków ochronnych (maseczka, rękawiczki jednorazowe). 9. Po przejęciu dziecka pracownik mierzy mu temperaturę.
10. Rodzic lub osoba upoważniona czeka na wynik pomiaru temperatury dziecka. Jeśli temperatura dziecka, uczestnika zajęć jest wyższa niż 37oC, zabiera je ze sobą do domu.
11. Pracownik prowadzi dziecko, uczestnika zajęć do łazienki, aby umyło ręce, a następnie odprowadza je do sali zajęć.
12. Rodzic odbierający dziecko oczekuje w wydzielonej strefie przed drzwiami wejściowymi a pracownik SOSW odprowadza dziecko, uczestnika zajęć do szatni, przygotowuje do wyjścia i przekazuje rodzicowi.
13. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie mogą korzystać z działki rekreacyjnej SOSW – max 2 grupy, zachowując społeczny dystans.
14. Zajęcia są organizowane zawsze w tej samej sali.
15. Sala jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw w zajęciach a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć. 
16. Do zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, zabawki, które są możliwe do dezynfekcji,
17. Przebywanie na terenie SOSW osób „trzecich”, możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z dyrektorem. Osoba taka, przed wejściem do placówki zobowiązana jest mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekować ręce. (dotyczy rodzica, dziecka uczestniczącego w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju, którego obecność jest konieczna do realizacji zajęć).

6.Higiena i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni oraz innych przedmiotów.

 

 1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do SOSW, przed jedzeniem, po powrocie z działki rekreacyjnej SOSW i po skorzystaniu z toalety.
 2. Pracownicy obsługi wykonują swoje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych tj.: poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów stolików, oparć krzesełek i siedzisk, sprzętu rehabilitacyjnego, włączników.
 3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 1. Wszystkie zabawki, pomoce, środki dydaktyczne dopuszczone do użytku dzieci i uczestników zajęć należy czyścić w dwóch etapach:
 • w etapie pierwszym każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić, powierzchnię przemyć ciepłą wodą z dodatkiem mydła i zwracaniem uwagi na trudno dostępne miejsca,
 • w etapie drugim zabawki dezynfekuje się zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci – szczególnie należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników
  i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników.
 1. Plastelinę, ciastolinę, itp. wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta a inne przedmioty używane przez dzieci (kredki, nożyczki, itp.) spryskać co najmniej raz dziennie płynem
  do dezynfekcji.

 7. Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

 

 1. W przypadku, gdy u dziecka stwierdzono w trakcie pobytu w SOSW objawy charakteryzujące się dusznością, kaszlem, gorączką:
 • nauczyciel/pracownik obsługi bezzwłocznie zabezpiecza się w maseczkę
  oraz rękawiczki i odizolowuje dziecko do miejsca wskazanego przez dyrektora, pozostając z dzieckiem i starając się utrzymać minimum 2 m odległości,
 • nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora oraz rodziców o zaistniałej sytuacji,
 • dyrektor lub inna osoba zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną a w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji tych służb.
 1. Pracownik, u którego stwierdzono w trakcie pobytu w szkole objawy charakteryzujące się dusznością, kaszlem, gorączką:
 • zgłasza fakt dyrektorowi, bezpośredniemu przełożonemu lub innemu pracownikowi placówki,
 • bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego miejsca wskazanego przez dyrektora lub pozostaje na miejscu, zachowując podstawowe środki bezpieczeństwa, oczekując na transport własny lub sanitarny,
 • dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona decyduje o dalszym postępowaniu, w tym o zawiadomieniu stacji sanitarno-epidemiologicznej lub dzwoni na 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji tych służb.
 1. Dyrektor sporządza listę osób, które miały styczność z podejrzaną o zakażenie osobą, i zobowiązuje pracowników do stosowania się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej  oraz służb medycznych.
 1. Dyrektor podejmuje działania, które doprowadzą do zorganizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo, w tym konkretnym przypadku polegające na:
 • dezynfekcji stanowiska pracy lub miejsca przebywania osoby podejrzanej o zakażenie,
 • wydaniu polecenia pracy zdalnej tym pracownikom, którzy mogą wykonywać pracę w takiej formie, do czasu wydania decyzji w sprawie kwarantanny przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.

 

 • 8. Organizacja pobytu w internacie
 1. Przed wejściem do internatu należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk zgodnie     z  informacją o sposobie użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk.
 2. Przy wejściu do internatu należy w widocznym miejscu umieścić numery telefonów
  do organu prowadzącego, oraz do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
 3. Wychowawca/pracownik ośrodka  wyznaczony do nadzoru podopiecznych prowadzi rejestr obecności wychowanków korzystających z internatu w dokumentacji wewnętrznej, w tym zapisuje datę przyjazdu  i wyjazdu z internatu.
 4. Zaleca się, aby ograniczyć obecność osób postronnych w internacie.
 5. Wychowankowie ubiegający się o zakwaterowanie powinni być zdrowi, bez objawów infekcji dróg oddechowych. 
 6. Jeżeli w domu wychowanka przebywa osoba na kwarantannie bądź izolacji, nie ma możliwości przyjęcia wychowanka do internatu.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni powinni przekazać przed przyjęciem dziecka do internatu dyrektorowi informacje o stanie zdrowia dziecka w związku ze stanem epidemii COVID – 19 na terenie kraju.
 8. Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni zaobserwują u swojego dziecka objawy infekcji dróg oddechowych lub jeżeli przebywają na kwarantannie, lub ktoś z domowników przebywa na kwarantannie, to nie posyłają  dziecka do internatu.
 9. Zaleca się przeprowadzenie szkolenia o tematyce higieny i dezynfekcji rąk oraz zasad utrzymania higienicznych warunków w bursie/internacie w pierwszym dniu po przyjęciu wychowanków do internatu.
 10. Wychowankowie przebywający w internacie powinni zwracać szczególną uwagę
  na zachowanie higieny i czystości w pokojach. W miarę możliwości powinni wietrzyć pokój minimum raz dziennie oraz zachować dodatkowe środki ostrożności podczas sprzątania tj. osłona ust i nosa.
 11. Wychowanek nie powinien przynosić na teren internatu przedmiotów, które nie są niezbędne a jedynie te, które są konieczne do funkcjonowania w internacie.
 12. Wychowanek zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które
  po zajęciach mogą znajdować się na stoliku ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Wychowanek nie powinien wymieniać się przyborami z innymi.
 13. Wychowankowie/wychowawcy/personel pomocniczy obsługi internatu w miarę możliwości powinni często myć ręce wodą z mydłem lub stosować środki do dezynfekcji. W szczególności po przyjściu do internatu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 14. Należy wietrzyć jak najczęściej pomieszczenia wspólne w internacie.
 15. Wychowankowie, pracownicy na terenie internatu, w częściach wspólnych w zależności od sytuacji epidemiologicznej i zarządzeniu dyrektora ośrodka dotyczącym bezpieczeństwa mogą zostać zobowiązani do przebywania w tych częściach
  w maseczkach.
 16. Należy tak zorganizować funkcjonowanie internatu, aby uniknąć większego skupiska ludzi w jednym pomieszczeniu oraz by poszczególne grupy wychowawcze się ze sobą
  nie stykały.
 17. Pracownicy internatu, wychowawcy, którzy zostali objęci kwarantanną, zobowiązani są niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy.
 18. W przypadku złego samopoczucia podczas pobytu w internacie wychowanek stosuje się do instrukcji i zaleceń wychowawcy.
 19. Wychowawca lub pielęgniarka,  jeśli ma uzasadnione podejrzenie, że dziecko źle się czuje, za wcześniej wyrażoną przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodą może zmierzyć temperaturę termometrem bezdotykowym.
 20. Wychowawca, wychowanek, pracownik internatu w razie podejrzenia o zakażeniu COVID powinni niezwłocznie założyć maseczki ochronne oraz zostać odizolowani                 w miejscu do tego przeznaczonym.

 

 • 9. Organizacja żywienia

 

 1. Osoby wchodzące na stołówkę powinny dezynfekować ręce przed podejściem do miejsca wydawania posiłku oraz sztućców.
 2. Napoje podaje się w kubeczkach jednorazowych lub osobistych po dezynfekcji –  wielorazowe  naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,            w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 3. Organizacja żywienia odbywa się w ośrodku (tj. stołówka szkolna, kuchnia). Należy zapewnić wszelkie zasady bezpiecznej pracy pracowników, w szczególności należy zwrócić uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 4. Obsługa kuchni powinna wydawać przygotowane czyste zestawy sztućców wraz             z posiłkiem.
 5. Wydawanie posiłków powinno się odbywać w systemie zmianowym, z przestrzeganiem środków ochrony tj. dezynfekcja blatów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Jeżeli jednak jest to niemożliwe, przy stoliku powinni znajdować się rówieśnicy z tej samej klasy.
 6. W szczególnych przypadkach możliwe jest spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z uwzględnieniem reżimu sanitarnego oraz ogólnie przyjętych zasad higieny.
 7. Ze stołówki zaleca się usunięcie dodatków ogólnodostępnych tj. sól, cukier, serwetki, wazoniki. W przypadku chęci ze skorzystania z dodatków należy zgłosić się do obsługi stołówki.
 8. Pracownicy stołówki powinni ograniczyć do minimum kontakt z nauczycielami
  oraz uczniami.
 9. Stanowiska pracy powinny być oddalone od siebie o minimum 1,5 m. W przypadku,
  gdy niemożliwym jest zachowanie odległości, pracownicy powinni mieć zapewnione środki ochrony osobistej.

 10. Postanowienia końcowe

 

 1. Procedura może być modyfikowana w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.
 2. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko, należy kontynuować pracę z dziećmi, uczniami, uczestnikami zajęć rewalidacyjno wychowawczych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Pracownicy i rodzice śledzą informacje umieszczane na stronach internetowych GIS i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.
 4. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.

 

 

 

 

 

  2. Realizacja podstawy programowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla (…) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz…. (Dz. U. 2017. 356 )

załącznik nr 3 – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.

załącznik nr 5 – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na tej podstawie i po przeprowadzeniu diagnozy zespół nauczycieli opracowuje  IPET dla każdego ucznia na dany etap edukacyjny uwzględniający wszystkie sfery jego rozwoju. Realizacja programu jest monitorowana i w razie konieczności program jest modyfikowany.

3. Bezpłatne podręczniki/materiały edukacyjne 

Materiały edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy są finansowane dzięki programom rządowym:
a) dla szkoły podstawowej na podstawie dotacji celowej,
b) dla szkoły przysposabiającej do pracy na podst. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) oraz „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022”.
Na tej podstawie Burmistrz Zdun wydał Zarządzenie Nr 288/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie uczniom niepełnosprawnym pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 

 

 

               

 

   

 

 

Permalink do tego artykułu: http://konarzew.edu.o12.pl/ogloszenia-dyrekcji/