Alternatywne metody komunikacji i zajęcia logopedyczne

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

W ramach terapii logopedycznej w naszym ośrodku odbywają się zajęcia terapii mowy, a w przypadku osób z brakiem mowy czynnej stosuje się alternatywne metody komunikacji pozawerbalnej /AAC/. Program terapii logopedycznej opracowujemy dla konkretnego ucznia i dostosowujemy do jego możliwości. Zajęcia prowadzone są indywidualnie  (jeden na jeden). Stosujemy ćwiczenia relaksacyjne, rozwibrowujące, energetyzujące, oddechowe, słuchowe. Dobór metody uwarunkowany jest konkretnym zaburzeniem u dziecka.
Terapią objęci są wszyscy uczniowie, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej. Dodatkowo prowadzone są przez logopedów badania przesiewowe, których celem jest określenie stanu mowy i ustalenie indywidualnego planu terapii.

Program terapii obejmuje działania w zakresie:

  • ćwiczeń wstępnych do nauki czytania;
  • ćwiczenia narządów mowy;
  • ćwiczenia manualne i grafomotoryczne;
  • ćwiczenia percepcji słuchowej;
  • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.

Do stymulacji systemowej rozwoju mowy wykorzystujemy również techniki Metody Krakowskiej. Należą do nich: program słuchowy, Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania, programowanie języka mówionego i pisanego, rysowanie i pisanie dziennika wydarzeń. Podczas zajęć korzystamy z pomocy przygotowanych przez terapeutów metody krakowskiej, a także przez naszych kreatywnych terapeutów. Bierzemy pod uwagę fakt, iż proces nabywania systemu językowego musi być nieodłącznie związany z aktywnością  i kreatywnością dziecka.

W naszym ośrodku odbywają się zajęcia z alternatywnych metod komunikacji. Do zajęć wykorzystywany jest sprzęt, który umożliwia nawiązanie aktu komunikacji osobom niemówiącym lub słabo mówiącym. Pracujemy z dziećmi na różnego rodzaju komunikatorach, specjalistycznych myszkach i klawiaturach komputerowych, które umożliwiają najmniej sprawnym korzystanie z komputera. Jedną z propozycji pomocy (pośród metod AAC – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się) jest Program Językowy Makaton – system gestów i symboli graficznych. Makaton nie odkrywa czegoś nowego, ale wykorzystuje to, co dziecko już zna- proste gesty i rysunki graficzne.
Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się (są stosowane symultanicznie z mową), służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko komunikat. Gestom zawsze towarzyszy poprawna, gramatyczna mowa! W Makatonie oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania.
Gesty i symbole nie są alternatywami wzajemnie wykluczającymi się, mogą być stosowane łącznie lub rozdzielnie lub też mogą być łączone z innymi systemami AAC. Znaki Makatonu są formami, z których można w odpowiednim momencie zrezygnować, kiedy dziecko/dorosły opanuje mowę w stopniu umożliwiającym zrozumiałe porozumiewanie się.

Terapeuci:

       

                    

 

             

             

 

„Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca  je do  rozwijania  jego  indywidualnych  talentów  oraz  mocnych  stron.”

Permalink do tego artykułu: http://konarzew.edu.o12.pl/alternatywne-metody-komunikacji-i-zajecia-logopedyczne/