Wrz 02 2019

2 września 2019 roku

                                 

 

 

W dniu 5 września 2019 r. podczas zebrania z rodzicami, odbyło się spotkanie rekrutacyjne w sprawie realizacji projektu: pn. „Moje kompetencje – moja przyszłość” – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, nr RPWP.08.01.02-30-0005/16, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 8: EdukacjaDziałanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnejPoddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, dla rodziców, opiekunów prawnych oraz dorosłych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie.

      Podczas spotkania Marlena Puźniak przedstawiała zgromadzonym informacje dotyczące projektu. Zapoznała zainteresowanych z regulaminem udziału w projekcie, terminem realizacji zadań projektowych, omówiła źródło finansowania, a także przedstawiła obecnym cel realizowanego zadania: wzrost kompetencji poznawczych oraz kompetencji w zakresie zmniejszenia trudności   w opanowaniu wiadomości i umiejętności.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani również o otrzymanym  w użyczenie sprzęcie przeznaczonym do pracowni logopedycznych oraz otrzymali ulotki promujące zadania projektowe.

Przybliżone zostały programy oraz harmonogram zajęć z integracji sensorycznej, logopedii oraz arteterapii.

Następnie miała miejsce rekrutacja uczestników do zajęć projektowych.

Nabór do zajęć został dokonany zgodnie z wytycznymi z zakresu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Udział w zajęciach został przydzielony bez względu na płeć, stan zdrowia, czy stopień niepełnosprawności. Pierwszeństwo w rekrutacji mieli uczniowie niepełnosprawni, uczniowie w gorszej sytuacji materialnej oraz uczniowie dojeżdżający.

Permalink do tego artykułu: http://konarzew.edu.o12.pl/2-wrzesnia-2019-roku-2/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.